Ocena brak

SYSTEM

Autor /marjan Dodano /14.11.2012

 

SYSTEM (gr. <systema> = całość złożona z różnych części) nłc. systemu; ang. system; fr. systeme; nm. System

Termin używany często zamiennie z ter­minem „układ", lecz odnoszony raczej do dziedziny filozofii i nauk formalnych („układ" występuje częściej w naukach przy­rodniczych i w naukach społecznych).

Zespół elementów powiązanych ze sobą ściślej aniżeli w —> układzie; jeżeli jakieś przedmioty wraz z łączącymi je relacjami tworzą z pewnego punktu widzenia ca­łość, w której ich miejsce względem siebie jako poszczególnych części owej całości da się dokładnie określić, to mówimy, że ma­my do czynienia z systemem. System roz­patrywany od zewnątrz stanowi całość, która jest jakościowo różna od nieskoor­dynowanego nagromadzenia elementów jakiegoś agregatu; rozpatrywany od we­wnątrz — jest zbiorem elementów, do któ­rego przynależność określają relacje wią­żące ze sobą wszystkie elementy. Bez ele­mentów nie ma systemu, chyba że dla wy­gody wypowiedzi wprowadzimy pojęcie systemu pustego, tzn. takiego, który nie zawiera żadnego elementu. Ogół elemen­tów systemu nazywa się jego składem, ogół relacji między elementami, uwarun­kowanych przez swą przynależność do systemu —jego strukturą.

Pojęcie systemu jest pojęciem względ­nym: ten sam zespół elementów wraz z re­lacjami między nimi może być w jednym przypadku rozpatrywany jako samodziel­ny system, w innym zaś — jako część wię­kszego systemu, czyli jako podsystem, a nawet jako element.

Wśród systemów wyróżnia się systemy rzeczywiste (zwane częściej układami) i systemy myślne. Wśród tych pierwszych wyróżnia się systemy nietechniczne i systemy techniczne. Systemy myślne to two­ry w zasadzie czysto intelektualne (jak np. nauka; proponuje się traktować naukę ja­ko samoorganizujący się system, którego rozwój jest sterowany strumieniami infor­macji).

Badaniem systemów zajmuje się —> ogól­na teoria sytemów.

Podobne prace

Do góry