Ocena brak

Syndyk upadłości

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Syndyk z mocy samego prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i przeprowadza jego likwidację. Sędzia-komisarz może wyznaczyć - na wniosek syndyka - zastępcę syndyka lub zarządcy odrębnego majątku.

Można , na wniosek syndyka, utworzyć odrębny majątek, stanowiący oddzielną całość gospodarczą i powierzyć zarząd nad nim powołanemu w tym celu prze sędziego-komisarza zarządcy tymczasowego, który sprawuje swoje czynności pod nadzorem syndyka i powinien stosować się do jego poleceń.

Likwidacja majątku upadłego jest podstawowym zadaniem syndyka. Zadaniu temu przyporządkowane być powinny inne, a przede wszystkim objęcie majątku i jego zarząd. Polegają one na dokonaniu wszystkich czynności koniecznych do spieniężenia majątku upadłego.

Do najważniejszych czynności syndyka związanych z likwidacją majątku upadłego należą:

-sporządzenie inwentarza majątku masy upadłości i jego oszacowanie, co może być poprzedzone opieczętowaniem całego lub części majątku upadłego, dokonanym przez komornika lub notariusza,

-sporządzenie w terminie jednego miesiąca bilansu na podstawie spisu inwentarza i innych dokumentów oraz oszacowanie majątku upadłego,

-sporządzenie ogólnego sprawozdania sędziemu-komisarzowi, gdyby sporządzenie inwentarza i bilansu nie było możliwe w terminie miesiąca od daty ogłoszenia upadłości; sprawozdanie powinno dotyczyć stanu masy upadłości, możliwości zaspokojenia wierzycieli; nie zwalnia ono jednak od obowiązku złożenia spisu inwentarza i bilansu,

-sprzedaż ruchomości i nieruchomości,

-ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i zrealizowanie innych jego praw majątkowych, wchodzących w skład masy upadłości.

Sprzedaż ruchomości odbywa się albo z wolnej ręki (ruchomości mające cenę targową), albo w drodze licytacji publicznej (ruchomości mające cenę giełdową).

Sprzedaż nieruchomości oraz innych rzeczy i praw odbywa się w drodze publicznej licytacji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji, jednak za zgodą rady wierzycieli mogą być sprzedane z wolnej ręki.

Przedsiębiorstwo upadłego, rozumiane w znaczeniu przedmiotowym, powinno być, jeśli to możliwe, sprzedane jako całość.

Podobne prace

Do góry