Ocena brak

SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit.

Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012

SYGNAŁY. Sprawy społeczne, Literatura. Sztuka, miesięcznik społ.-kult. i lit., wyd. we Lwowie 1933-34 i 1936-39 (od 1938 dwutygodnik), początkowo red. przez T. Hollendra, nast. (1934 i 1936-39) przez K. Kuryluka; w składzie zespołu red. m. in. T. Banaś, H. Górska, M. Promiński, do 1936 A. Baumgardten, S. Kawyn, A.Z. Kruczkowski, B.W. Lewicki, od 1936 A. Kowalska. Pismo zał. z inicjatywy grupy studentów UJK i młodych działaczy społ. skupionych wokół Górskiej, w pierwszym okresie istnienia (do listopada 1934) miało charakter eklektyczny, zbliżony do liberalno-demokratycznego profilu —> „Wiadomości Literackich". Drukowało autorów różnych orientacji, gł. ze środowiska lwow. (nr specjalny 10/11 poświęcony życiu kult. miasta), wiele uwagi poświęcało kulturze ukr. (nr specjalny 4/5), próbując przełamywać wzajemne uprzedzenia narodowościowe. Po przerwie - spowodowanej brakiem funduszów - wznów, w lutym 1936, wkrótce zradykalizowało swój program i po rekonstrukcji zespołu red. (m. in. powrót Hollendra) stało się ogólnopol. pismem inteligencji lewicowej, skupiającej się pod hasłami jednolitego Frontu Ludowego. S. występowały przeciw ofensywie niem. faszyzmu i tendencjom autorytarnym w kraju (np. udział w przygotowaniu lwow. Zjazdu Pracowników Kultury 1936), zwalczały przejawy dyskryminacji rasowej i nar. (drukowały często twórczość pisarzy ukr., białorus., litew. i żyd.), popularyzowały i rozwijały idee społ. socjalizmu i założenia marksist. myśli humanistycznej. Polemizując ostro z przeciwnikami, były jednocześnie pismem otwartym, nie rezygnującym z konfrontacji odmiennych poglądów i stanowisk (częste dyskusje, m. in. o polit. roli inteligencji, o humanizmie socjalist., o tzw. literaturze proletariackiej, o poezji awangardowej, o twórczości S. Brzozowskiego, ankieta Dlaczego jestem demokratą?). Gł. miejsce zajmowała w S. publicystyka na tematy społ., hist., filoz., kult. i lit., recenzje, utwory prozą (m. in. B. Schulz), aktualna satyra, rzadziej poezja. Poza członkami zespołu do grona stałych współpracowników należeli m. in. J. Borejsza, I. Fik, F. Gil, Z. Jarosz, S. Jędrychowski - autorzy artykułów programowych, ponadto Z. Bieńkowski, M. Czuchnowski, S.R. Dobrowolski, W. Grosz, H. Kraheiska, L. Kruczkowski, S.J. Lec, L. Pasternak, L. Piwowar, S. Rudniański, M. Tank, W. Wasilewska, J.K. Weintraub, J. Wyszomirski, E. Zegadłowicz, członkowie wil. grupy —> Żagary (zwł. J. Putrament), sporadycznie drukowali też S. Baczyński, P. Hulka-Laskowski, M. Kuncewiczowa, J.N. Miller, S. Napierski, J. Śpiewak, J. Wittlin. Mimo licznych konfiskat i procesu prasowego 1937/38 S. ukazywały się do sierpnia 1939 (ostatni 75 nr poświęcony był kulturze białoruskiej). Nakład sięgał 6 tys. egzemplarzy.

OLP VI1 (T. Bujnicki, M. Stępień); „S. " 1933-1939, wstęp i oprac. J. Czachowska, Wr. 1952; A ŚWIECKI „S." (1933-1939), Roczn. Hist. Czas. Pol. 7 (1968) z. 2; T. BUJNICKI Pismo poszukujące - ,,S.",Kultura i Społeczeństwo" 1968 nr 3; W.P. SZYMAŃSKI ,, Wydajemy we Lwowie... " (o ,,S. "), w: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym, wyd. 2 Kr. 1970; K. KOŹNIEWSKI,.Wydajemy we Lwowie...", w: Historia co tydzień, t. 1, W. 1976.

Do góry