Ocena brak

SWOT

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

SWOT - analiza ( oznacza mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przedsięwzięcia). Celem tej analizy jest określenie mocnych i słabych stron które oznaczają wewnętrzne uwarunkowania firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego. Silnymi stronami firmy mogą być zasoby, własne technologie, patenty, wysoko kwalifikowani pracownicy, zaś słabymi stronami zadłużenie, przestarzały parka maszynowy, wysokie koszty wytwarzania itp. Drugim wymiarem analizy SWOT jest ocena szans i zagrożeń w otoczeniu firmy.

Szanse – stanowią te wydarzenie które tworzą sprzyjającą sytuację np.: upadek konkurencji, możliwość pozyskiwania nowych rynków i temu podobne. Są dziedziny których mogą wystąpić jednocześnie szanse i zagrożenia np.: polityka finansowa rządu, regulacje prawne, konkurencja oraz sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. Poza wcześniej wymienionymi załącznikami wymienia się dodatkowo :

  1.  
    1. Harmonogram realizacji planu.

    2. Dane techniczne i produkcyjne

    3. Najważniejsze kontrakty

    4. Schematy organizacyjne.

Podobne prace

Do góry