Ocena brak

Swoiste źródła prawa

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Adresatem zawartych w nich norm są podporządkowane organom wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek bądź też w przypadku zakładów publicznych ich użytkownicy ( uczniowie, studenci, pacjenci ).

Źródłami prawa wewnęt. Mogą być uchwały org. kolegialnych i zarządzenia organów monokratycznych. Akty wewnętrzne nosić mogą różne nazwy; jak np. regulamin, instrukcja, pismo. J tak w urzędzie gminy, starostwie mamy regulamin organizacyjny. Org, zespolonej adm, rządowej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę.

Akty wewnętrzne mogą nakładać na podporządkowane organy i jednostki określone obowiązki.

Akty te wydawane są na podstawie przepisów kompetencyjnych bądź szczegółowych uprawnień ustawowych.

Mają charakter poleceń służbowych wydawane na podstawie przepisów regulujących zależność służbową.

Akty planowania.

Szczególny charakter norm planowanych przejawia się tym że wskazują one w sposób konkretny pewne zadania ( określone wielkości i termin realizacji ) oznaczonym adresatom.

Zadania określone w planach obejmują pewne okresy w przyszłości. Przykładem jest budżet ( planowany na rok ) , miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Są uchwalane przez gminę ; stanowią więc uchwały rady gminy.

Akty planowania mogą mieć charakter:

  1. informacyjny- mają ułatwić org, adm, publicznej i obywatelom podejmowanie decyzji w różnych sprawach.

  2. imperatywny – wiążą prawnie adresatów ( normy planowego zagospodarowania przestrzennego ).

  3. Oddziaływujący – ustanawiają pewne bodźce czy zachętę do określonego zachowania się ( przewidywać zniżkę podatku, uruchamianie nowych stanowisk pracy ).

Podobne prace

Do góry