Ocena brak

Swobodny przepływ usług - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Definicje usługi:

  • Pozytywna

Obejmuje ustalenie, iż usługę stanowi „świadczenie z reguły dokonywane odpłatnie”. Regulacje dotyczące swobody świadczenia usług nie dotyczą transgranicznych usług transportowych, które zostały uwspólnotowione całościowo i uregulowano je w innym miejscu Traktatu.

Odpłatność jest bardzo ważnym elementem definiującym usługę. Jednak wymóg ten nie ma charakteru bezwzględnego. Za usługę można więc uznać świadczenie nieodpłatne, jeśli jednak wynagrodzenie jest na ogół pobierane

Sprawa Society for the Protection of Unborn Children (SPUC)

Obowiązujący w Irlandii konstytucyjny zakaz aborcji obejmował także zakaz dokonywania przez obywateli takich zabiegów poa granicami państwa. SPUC pozwało irlandzkie organizacje studenckie, które rozpowszechniały informacje na temat możliwości dokonywania zabiegów w Wielkiej Brytanii, dzięki podawaniu adresów odpowiednich klinik. Zdaniem organizacji sudenckich, ich działania były zgodne z art. 49 i 50, ponieważ aborcja jet płatną usługą lekrską, a usługobiorcy mają prawo dostępu do informacji. Opinia SPUC była odmienna: działąlność neimoralna, bezpłatna i krajowa nie może być traktowana jak wspólnotowa działalność usługowa. ETS orzekł, iż zabieg przrywania ciąży, ykonywany zgodnie z prawem krajowym, jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 50, tak więc opinia o jego niemoralności została uznana o pozbawioną znaczenia prawnego. Zarazem jednak nie uznano także argumentu organizacji studenckich. Zdaniem Trybunału rozpowszechnianie informacji , stanowiąc formę korzystania z wolności słowa, nie jest działalnością usługową, ponieważ nie odbywa się na zlecenie podmiotu świadczącego usługi i jest bezpłatne.

  • Negatywna

Stwierdza, że świadczenie jest usługą tylko wtedy, gdy nie jest regulowane przez postanowienia dotyczące innych wartości wspólnotowych (swobody przepływu towarów, osób lub kapitału).

W praktyce, jeśli strony mają wątpliwości dotyczące kwalifikacji prawnej danej sytuacji, to powołują się na naruszenie kilku wolności wspólnotowych, a Trybunał rozstrzyga czy rzeczywiście mamy tu do czynienia ze swobodą świadczenia usług.

  • Warunkeim skorzystania ze wspólnotowej swobody świadczenia usług jest przekraczanie granicy. Usługa chroniona przez prawo wspólnotowe musi mieć więc charakter transnarodowy.

Granicę przekraczać może:

1)usługodawca czynnie korzystający ze swobody wspólnotowej

2) usługobiorca wykorzystujący ją biernie

3) sama usługa (w tym przypadku usługodawca i usługobiorca pozostają na terytoriach swoich państw, a granicę przekracza czynność prawna)

Ad. 3)

Przykładem mogą tu być patentowe usługi korespondencyjne świadczone przez firmę Manfreda Sägera czy organizowanie loterii przez firmę niemiecką na terytorium brytyjskim(patrz.odp.na pyt 50) . W 2000 r. Komisja stwierdziła, że konieczne jest przyjęcie w tym zakresie nowej strategii, poniewą takie usługi transgraniczne stają się coraz częstsze ze względu na powstanie społeczeństwa informacyjnego

  • Ciekawe przypadki powstają wtedy, gdy ruch transgraniczny obejmuje usługodawcę, usługobiorcę i samą usługę. Np. biuro turystyczne (wyjazd turysty-usługobiorcy, przedstawiciela biura tyrystycznego- usługodawcy, wykonanie usługi poza granicami własnego kraju- usługa)

+ Elementy definicji 'usługi'

  1. wykonywana jest odpłatnie

  2. ma charakter transgraniczny

  3. ma charakter czasowy

  4. nie podlega przepisom dotyczącym swobody przepływu towarów, kapitału, pracowników i przedsiębiorczości

Podobne prace

Do góry