Ocena brak

Swoboda przepływu towarów

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Swoboda ta oznacza swobodny przepływ towarów na rynkach państw członkowskich UE i między nimi. Obejmuje wszystkie towary pochodzące z państw członkowskich UE. Obejmuje ona także towary z państw trzecich znajdujące się w swobodnym obrocie w państwach członkowskich UE (tzn. znajdujące się w jednym z państw UE po uiszczeniu ceł należnych wg Wspólnej Taryfy Celnej i innych świadczeń).

TWE nie definiuje pojęcia „towar”. Sformułowanie definicji pozostawiono więc praktyce, czyli orzecznictwu ETS. I tak zasadnicze znaczenie miał tutaj wyrok ETS z 10 grudnia 1968r w sprawie 7/86 dzieła sztuki, w którym ETS – orzekając o bezprawności włoskiej ustawy nakładającej specjalne opłaty na wywożone z Włoch dzieła sztuki – stwierdził, że towary to „wszelkie produkty mające wartość wymierną w pieniądzu i mogące jako takie stanowić przedmiot transakcji handlowych”. Definicja ta została później sprecyzowana w szczegółowych orzeczeniach sądów. Rozciągnięto ją np. na energię elektryczną, gaz czy śmieci.

Warto zwrócić uwagę, że ani orzecznictwo ETS ani doktryna nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy towarem mogą być licencje, prawa autorskie czy patenty. Wynika z tego jednoznacznie, że kluczowym pojęciem dla swobodnego przepływu towarów jest pochodzenie towarów. Od tego, gdzie dany produkt został wytworzony, będzie zależeć wymiar cła, a czasem w ogóle dopuszczenie towaru do obrotu. Pochodzenie towaru określa się wg tzw. reguł pochodzenia, które zostały sformułowane w obecnie obowiązującej wersji w kodeksie celnym WE. Jak już było wspomniane zasada swobodnego przepływu towarów odnosi się wyłącznie do produktów pochodzących z państw członkowskich oraz takich, które zostały w sposób legalny wprowadzone na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego. Towar wyprodukowany we Wspólnocie to produkt, który powstał w całości na terytorium jednego lub kilku państw członkowskich lub też został wytworzony na terytorium UE, ale z użyciem składników importowanych, legalnie dopuszczonych do obrotu na rynku wewnętrznym.

Towarem dopuszczonym do swobodnego obrotu jest produkt pochodzący z państwa trzeciego, który został wprowadzony na terytorium jednego z państw członkowskich w sposób legalny, tj. po wypełnieniu wszelkich formalności. I tutaj, w przypadku towarów pochodzących z państw trzecich stosowane są albo zasady niepreferencyjnego pochodzenia towarów – zastosowanie ma wówczas WTC, albo zasady preferencyjnego pochodzenia towarów – wówczas WTC modyfikowana jest w ramach autonomicznej względnie traktatowej Wspólnej Polityki Handlowej.

Podobne prace

Do góry