Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - ZAKRES PODMIOTOWY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  1. Osoby fizyczne, które posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich

  2. Osoby prawne utworzone w jednym z państw członkowskich

  • W obu rzypadkach chodzi tylko o takie sytuacje, gdy uprawnione podmioty podejmują działalność na terytorium państwa członkowskiego, którego nie są obywatelami lub nie zostały w nim utworzone

  • Zgodnie z art. 43, osoby fizyczne korzystają ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Jeżeli więc posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego, to korzystają z tej swobody zarówno wtedy, gdy mieszkają w państwie swojego obywatelstwa, jak i wtedy, gdy mieszkają w innym państwie czł. czy nawet poza terytorium Unii.(np. Rzemieślnicy, wytwórcy dóbr przemysłowych, wykonawcy wolnych zawodów). Osoby te są chronione, jeżeli pracę wykonują na własny rachunek i na własne ryzyko, a ponadto w celu uzyskania dochodów pieniężnych.

  • Zgodnie z art. 48 osob prawne to: 1) przede wszystkim „spółki i firmy” prawa cywilnego lub prawa handlowego, ale także 2) spółdzielnie oraz 3) wszelkie inne osoby prawne podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu. Prawo to nie przysługuje natomiast fundacjom (nie działają w celu uzyskania zysków). Warunkiem korzystania z uprawnień jest posiadanie na terytorium Wspólnoty statutowej siedziby lub centralnej administracji, lub głównego przedsiębiorstwa

Podobne prace

Do góry