Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - WYJĄTKI OD ZASADY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Swoboda ta w ogóle nie obejmuje:

  1. wykonywania władzy publicznej

  • Może być jednostronnie ograniczana ze względu na

  1. porządek publiczny

  2. bezpieczeństwo publiczne

  3. zdrowie publiczne

  • Postanowienia dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie mają zastosowania odnośnie do wykonywania władzy publicznej, nawet wtedy, gdy działanie takie ma charakter doraźny

  • Nalży podkreślić, iż norma ta nie obejmuje wykonywania jakichś zawodów, ale dotyczy tylko pewnych czynności. (np. wystawianie przez lekarza aktów zgonu oznacza wykonywanie władzy publ., a więc obcy obywatel Unii może być z takiej działalnosci wyłączony. Nie wolno jednak ograniczać jego pozostałej praktyki lekarskiej)

  • Problem czy adwokat wykonuje władzę publiczną, stał się przedmiotem orzeczenia ETS-u w sprawie Jean Reyners

Powód był obywatelem holenderskim, urodzonym i mieszkającym w Belgii. Tam ukończył studia prawnicze i zwrócił się o wpisanie na listę adwokacką. Uzyskał decyzję odmowną, bowiem zgodnie z prawem krajowym z 1919 r., warunkiem koniecznym do wykonywania zawodu było posiadanie obywatelstwa belgijskiego, chyba, że na zasadzie wzajemności inne państwo dopuszczało obywatelii belgijskich do wykonywania zawodu adwokata u siebie. Uznano, że wykonywanie władzy publicznej odnosi się bowiem tylko do działąń, które są bezpośrednio związane z taką władzą. Nie wyomnuje jej adwokat, udzielający pomocy i konsultacji prawnych oraz reprezentujący i broniący klientów w postępowaniach sądowych. Orzeczenie było korzystne dla J. Reynersa

Podobne prace

Do góry