Ocena brak

Świadczenie wyrównawcze

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Świadczenie wyrównawcze przysługuje pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  • doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 procentach,

  • nie pobiera renty inwalidzkiej,

  • osiąga wynagrodzenie zmniejszone co najmniej o 10 procent. Stanowi ono różnicę między wynagrodzeniem z okresu przed powstaniem uszczerbku na zdrowiu, a wynagrodzeniem po powstaniu tego uszczerbku. Wysokość świadczenia wyrównawczego nie może jednak przekraczać 30 procent wynagrodzenia z okresu przed powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

 

Podstawę wymiaru świadczenia wyrównawczego stanowi przeciętne mie­sięczne wynagrodzenie z okresu sześciu miesięcy, obliczone według zasad przyjętych dla ustalenia wysokości zasiłku chorobowego. Świadczenie wyrów­nawcze wypłaca się przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Do okresu tego wlicza się okresy pobierania dodatku wyrównawczego, przyznawanego na podsta­wie art. 217 § 3 k.p. oraz okresy pobierania zasiłku wyrównawczego przy­znanego na podstawie przepisów art. 25 i nast. ustawy z 17 XII 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Podobne prace

Do góry