Ocena brak

Świadczenie rehabilitacyjne

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest niezdolny do pracy przez okres przekraczający czas pobierania zasiłku chorobowego, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to, w wysokości 100 procent podstawy jego wymiaru, pracownik może otrzymywać przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownik został zaliczony do jednej z grup inwalidzkich, przysługuje mu renta inwalidzka. Wysokość tej renty ustalana jest na tych samych zasadach co renty inwalidzkiej z tytułu ogólnego stanu zdrowia z tym, że kwota najniższej renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy nie może być niższa od 120% najniższej renty inwalidzkiej z tytułu ogólnego stanu zdrowia.

Jeżeli następstwem wypadku przy pracy była śmierć pracownika, pozostałym po nim członkom rodziny przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy i renta rodzinna. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje zarówno członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jak i członka rodziny rencisty pobierającego już rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który zmarł w następstwie tego wypadku lub choroby. Przysługuje ono niezależnie od zasiłku pogrzebowego, odprawy pośmiertnej oraz innych świad­czeń należnych rodzinie na podstawie odrębnych przepisów.

Podobne prace

Do góry