Ocena brak

Świadczenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Świadczenia przysługujące pracownikom lub członkom ich rodzin uzależnione są od następstw wywołanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Świadczenia te przysługują poszkodowanym od pracodawcy i od zakładu ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia pracodawcy obejmują :

-jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek jest to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek jest to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość tego odszkodowania ulega zwiększeniu gdy w stosunku do pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub choroby zawodowej została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

-jeżeli następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej była śmierć pracownika to członkom rodziny przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w skutek wypadku przy pracy. Takie odszkodowanie przysługuje również członkom rodziny zmarłego rencisty, który pobierał rentę wypadkową.

-zasiłek wyrównawczy dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenia ubezpieczeniowe to:

-zasiłek chorobowy- jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy prawo do zasiłku przysługuje od 1 dnia niezdolności i przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia. Przysługuje przez okres 180 dni i może zostać przedłużony o dalsze 90 dni.

-świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje pracownikowi po wyczerpaniu okresu zasiłkowego a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje max.12 m-cy decyduje o tym Lekarz Orzecznik ZUS.

-renta inwalidzka – przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy.

-renta szkoleniowa – orzekana jest w przypadku przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

-renta rodzinna oraz dodatek do renty rodzinnej – przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym pracowniku lub renciście.

-dodatek pielęgnacyjny.

Podobne prace

Do góry