Ocena brak

Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Fundusz ma trzy cele:

1.gromadzenie środków finansowych na pokrycie roszczeń pracowniczych,

2.wypłacanie świadczeń gwarantowanych pracownikom przez ustawę,

3.dochodzenie od pracodawców zwrotu wypłaconych świadczeń(wypłata świadczeń powoduje z mocy prawa przejście na fundusz roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń).

Zaspokojenie ze środków funduszu podlegają należności główne z tytułu ;

-wynagrodzenia za pracę

-świadczenia wyrównawczego np. z tytułu wypadków przy pracy , chorób zawodowych

-odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

- kładki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców .

-wynagrodzenia za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

-wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, niezdolności do pracy z powodu choroby, czy wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

-wynagrodzenia lub ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego,

-odprawy pieniężnej i odszkodowania(z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub zastosowania rozwiązania natychmiastowego) przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celowym . Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy. Zadania określone w ustawie realizuje minister przy pomocy Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Biur Terenowych .

Dochodami Funduszu są :

-składki płacone przez pracodawców

-odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu

-zapisy i darowizny

-dobrowolne wpłaty pracodawców

-dotacja budżetowa

Przychodami Funduszu są :

-zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń .

-inne przychody określone w odrębnych przepisach .

Wysokość składki opłacanej na Fundusz określa ustawa budżetowa . Poboru składek dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresach miesięcznych .

Podobne prace

Do góry