Ocena brak

Świadczenia ubezpieczeniowe

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Natomiast na świadczenia ubezpieczeniowe składa się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz świadczenie w naturze. Jeżeli następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stały, długotrwały uszczerbek na zdrowiu, pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone w tek wypadku, świadczenie rehabilitacyjne oraz - w zależności od stopnia u zdrowia - świadczenie wyrównawcze lub renta inwalidzka. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy obejmuje przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Przysługuje ono pracownikowi wówczas, gdy wskutek wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu, uzasadniającego prawa świadczeń określonych w ustawie lub do świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Wysokość odszkodowania w razie utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotów, ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia przedmiotu. Natomiast w przypadku jedynie uszkodzenia wskazanych przedmiotów, odszkodowanie stanowi równowartość kosztów przywrócenia ich do stanu sprzed wypadku. Jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego przedmiotu, wypłaca się odszkodowanie w wysokości odpowiadającej cenie zakupu. Wysokość odszkodowania ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

Podobne prace

Do góry