Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Zasiłek rodzinny

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zasiłek ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka  (art. 4 ust. 1). Zasiłek rodzinny – przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców  albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się (art. 4 ust. 2), jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł miesięcznie (art. 5 ust. 1). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł  (art.5 ust. 2).  

Zasiłek rodzinny - przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, do ukończenia przez dziecko: 

1) 18 lat lub

2) 21 lat, jeśli się uczy w szkole, albo

3) 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (art. 6 ust. 1a, obowiązuje od 1 października 2005 r.).  

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu  rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty zastał wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się (art. 3 pkt 13). 

Szkoła - oznacza szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę podstawową oraz ponadgimnazjalną,  a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci  i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 3 pkt 18).  

Szkoła wyższa - oznacza to szkołę wyższą w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, przepisów o wyższych szkołach zawodowych oraz wyższym szkolnictwie wojskowym (art. 3 pkt 19).   

Wysokość zasiłku rodzinnego - wynosi (miesięcznie od dn. 1 września 2006 r.):  

-  48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

-  64, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 18 roku życia;

-  68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r. ż. Do ukończenia 24 roku życia.). 

Podobne prace

Do góry