Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem  o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420,00 zł miesięcznie (art. 17 ust. 1, 2 i 3).   

W definicji rodziny do członków rodziny dodano dziecko legitymujące się orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności, które ukończyło 25 rok  życia, jeżeli rodzic ubiega się  lub otrzymuje na to dziecko  świadczenie pielęgnacyjne. Oznacza to,  że do składu rodziny ubiegającej się o  świadczenie pielęgnacyjne, należy zaliczyć dziecko, którego niepełnosprawność jest podstawą przyznania świadczenia, a do dochodów rodziny należy wliczyć także dochody tego dziecka (art. 3 pkt 16 po zm.).

Do góry