Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Świadczenia w pieczy zastępczej

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Wynagrodzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie umowy  o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Umowa zawarta w formie pisemnej ma charakter umowy – zlecenia, do której stosują się przepisy kodeksu cywilnego. Z jednej strony starosta zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia, z drugiej rodzic zastępczy zobowiązuje się  do osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem. Taka formuła stanowi o tym, że rodzina zastępcza nie ma prawa do urlopu w rozumieniu kodeksu pracy. Wyjątkiem od osobistego sprawowania opieki jest sytuacja choroby osoby pełniącej obowiązki zawodowej rodziny zastępczej lub sytuacja losowa dotycząca dziecka wykluczająca osobistą opiekę (np. pobyt dziecka w szpitalu, sanatorium).  

Umowa  o pełnieniu funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie jest umową o pracę w związku z tym nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy.   

Wynagrodzenie dla wielodzietnych  oraz specjalistycznych rodzin zastępczych wynosi:  120% podstawy (tj. 120 % z 1647 zł) czyli 1976,40 złotych.  

Wynagrodzenie rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wynosi: 120 % podstawy.  Za okres pozostawania w gotowości do podjęcia opieki wynosi ono 80 % podstawy, tj. 1317,60 złotych. Jeżeli w rodzinie w pogotowiu w danym miesiącu przez okres powyżej 10 dni przebywa więcej niż 3 dzieci, dziecko poniżej 7 roku życia lub dziecko niepełnosprawne albo niedostosowane społecznie wówczas rodzina ta otrzymuje dodatek w wysokości 20% podstawy, tj. 329,40 złotych. (par. 13 rozp.).  

Osoby pełniące funkcję rodziny zawodowej pobierające z tego tytułu wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu  (w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych15).  

Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania powierzonego dziecka.  Podstawą do ustalania wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1647 złotych zwana „podstawą”.  Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej wypłaca pomoc pieniężną  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wysokości 40 % podstawy, tj. 658,80 złotych. Kwota ta w przypadku, gdy dziecko posiada dochód jest pomniejszana o 50% dochodu, nie może być jednak mniejsza niż 10 % podstawy, tj. pomoc pieniężna nie może być mniejsza niż 164,70 złotych. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza dostaje dodatkowo 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Rozporządzenie o rodzinach zastępczych (par. 9) różnicuje pomoc pieniężną:

•  Na dziecko do lat 7 rodzina otrzymuje pomoc w wysokości 60% podstawy (988,20 zł);

•  Na dziecko do lat 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymuje 80% podstawy (1317,60 zł);

•  Na dziecko w wieku 7 - 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem   o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności rodzina otrzymuje  60% podstawy;

•  Na dziecko w wieku 7 - 18 lat skierowane na podstawie UPN (dziecko niedostosowane społecznie) otrzymuje 60% podstawy;

•  Na dziecko w wieku 7 - 18 lat umieszczone z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności skierowanym na podstawie UPN rodzina otrzymuje 80% podstawy.

We wszystkich powyższych przypadkach pomoc może być zmniejszona o 50% dochodu dziecka, jednak nie może być mniejsza niż 20 % podstawy, tj. nie może wynosić mniej niż 329,40 złotych.   

Widzimy, że ustawodawca wprowadził stałą zasadę przyznawania pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, spokrewnionej lub niespokrewnionej – jest to 40% podstawy. W przypadku dzieci małych oraz wymagających dodatkowych  świadczeń  i specjalistycznej opieki kwota pomocy została zwiększona. Wprowadzono też zasadę umniejszania kwoty pomocy o połowę dochodów dziecka z gwarancją minimalnej kwoty należnej na dziecko:  10% lub 20% podstawy.

Podobne prace

Do góry