Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Pomoc społeczna

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Pomoc dziecku i rodzinie to także możliwość pomocy w oparciu o rodzaje  świadczeń przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Do celów niniejszego opracowania należy wspomnieć o możliwościach oddziaływania na dziecko i rodzinę  poprzez: 

•  gminne komisje przeciwdziałania i profilaktyki przeciwalkoholowej;

•  ośrodki interwencji kryzysowej;

•  rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem;

•  pomoc i doradztwo, w tym terapia rodzin.  

Prawo do  świadczeń z tytułu pomocy społecznej  przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, od 1 października 2006 roku: dla osoby samotnie gospodarującej to dochód nie przekraczający kwoty 477 zł; dla osoby w rodzinie to dochód nie przekraczający kwoty 351 złotych.   

Wśród  świadczeń o charakterze pieniężnym osoba uprawniona może ubiegać się o przewidziane ustawą formy pomocy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłki celowe, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie.  

Świadczeniami o charakterze niepieniężnym przewidzianymi w ustawie są:  pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży, sprawienie pogrzebu, poradnictwo i pomoc instytucjonalna.

Do góry