Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Osoba usamodzielniana   /.../ zostaje objęta pomocą mającą na celu jej  życiowe usamodzielnienie  i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą: 

-  pieniężną na usamodzielnienie;

-  pieniężną na kontynuowanie nauki;

-  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

-  w uzyskaniu zatrudnienia;

-  na zagospodarowanie – w formie rzeczowej;  /.../ (art. 88 ups). 

Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co najmniej rok. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy jest:

•  dla osoby usamodzielnianej gospodarującej samotnie dochód nie przekraczający 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium to: 477 złotych);

•  dla osoby usamodzielnianej  żyjącej w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego (351 złotych)

Jeżeli usamodzielniany wychowanek spełnia powyższe kryteria to ma prawo do pomocy  w wysokości:

•  400% podstawy (4x1647 zł), gdy przebywał w rodzinie zastępczej niespokrewnionej  z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem powyżej 3 lat;

•  300% podstawy, gdy przebywał w rodzinie zastępczej spokrewnionej powyżej 3 lat;

•  200% podstawy, gdy w rodzinie zastępczej przebywał od 2 do 3 lat;

•  100% podstawy, gdy w rodzinie zastępczej przebywał od roku do 2 lat.  

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. 

Pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie - obecnie 494,10 zł17 może być świadczona w sytuacji kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Podobne prace

Do góry