Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Zaliczka alimentacyjna

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zaliczka  przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku  życia albo, gdy uczy się  w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku  życia. Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej wychowywanej przez osobę samotną w rozumieniu przepisów o  świadczeniach rodzinnych, a także gdy jeden z rodziców osoby uprawnionej przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy lub jest ubezwłasnowolniony (to poszerzenie  podmiotów uprawnionych  do  świadczeń nastąpiło na mocy ustawy z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w brzmieniu obowiązującym  od 1 września 2005 r.). Zaliczkę otrzymuje także przez okres 1 roku osoba uprawniona wychowywana przez jednego z rodziców, który złożył pozew o separację lub rozwód. Zaliczka przysługuje, gdy dochód rodziny nie przekracza 583 zł. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Na jedną lub dwie osoby uprawnione – po 170 zł, lub po 250 zł na osoby niepełnosprawne. Gdy w rodzinie są trzy osoby – po 120 lub 170 zł na osobę. Jeżeli dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty zaliczkę zwiększa się do wysokości 300 zł  na osobę, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci i do wysokości 380 zł na dzieci niepełnosprawne. Gdy jest troje – odpowiednio: 250 zł i 300 zł na osobę (To nowe  świadczenie zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – z dniem 1 października 2008 r., z chwilą przywrócenia świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zaliczka przestanie istnieć).

Do góry