Ocena brak

Subwencja

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Subwencja - bezzwrotna pomoc finansową, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności.

Zazwyczaj w obrębie systemu budże­towego występują dotacje ogólne lub celowe. Dotacje ogólne mają charakter wyrównawczy: służą finansowaniu niedoboru budżetowego szczebla lokal­nego. Dotacje celowe służą natomiast finansowaniu ściśle określonych zadań publicznych. Na podkreślenie zasługuje redystrybucyjna rola subwencji (do­tacji) przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego. W świetle polskiego prawa subwencje ogólne występują niezależnie od dotacji celowych. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że subwencje ogólne przeznaczane są na finansowanie zadań własnych, zaś dotacje celowe na finansowanie zadań własnych i zadań zleconych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego szczegółowo określa zasady ustalania subwencji ogólnej. Każda gmina otrzymuje z bud­żetu państwa subwencję ogólną. Składa się ona z trzech części: podstawo­wej, oświatowej i rekompensującej. O przeznaczeniu środków pieniężnych uzyskanych z tego tytułu decyduje rada gminy.

Część podstawowa. Dla wszy­stkich gmin ustala się ją jako sumę .stanowiacą nie mniej niż. 1 % planowanych w ustawie budżetowej dochodów budżetu państwa oraz wpłat gmin z prze­znaczeniem na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej. Z części podstawowej subwencji ogólnej odlicza się 4% na rezerwę, która, przeznacza się na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin nic ob­jętych kwota, wyrównawcza.. Kwota wyrównawcza przysługuje gminom, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 85% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin.

Wpłaty zwiększające część podstawowi) subwencji ogólnej przelewane są na rachunek dochodów budżetu państwa w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 każdego miesiąca. Wpłaty te dokonywane są na ogół w ustawowo ustalonym terminie.

Drugą częścią subwencji ogólnej jest część oświatowa. Zasady ustala­nia części oświatowej subwencji ogólnej są jednakowe dla wszystkich jed­nostek samorządu terytorialnego. Kwotę przeznaczoną na część oświatową ustala się w wysokości nie mniejszej niż 12,8% planowanych dochodów budżetu państwa. Następnie odlicza się od niej 0,5% na rezerwę części oświa­towej, która jest w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów pu­blicznych. Część oświatowa subwencji ogólnej jest rozdzielana między gmi­ny, powiaty i województwa według zasad ustalonych przez ministra właści­wego do spraw oświaty i wychowania.

Trzecią częścią subwencji ogólnej jest część rekompensująca. Może się ona dzielić na kwotę rekompensującą dochody utracone w związku z czę­ściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz kwotę rekom­pensującą dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowo określonych ulg i zwolnień podatkowych i obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Kwotę rekompensującą z tytułu ulg i zwolnień podatkowych ustala się w wysokości nie mniejszej niż 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Gminy wykonują nic tylko zadania własne, lecz również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone. Otrzymują one z bu­dżetu państwa dotacje celowe na realizację owych zadań. Dotacje te ustalane są według zasad przyjętych dla podobnych wydatków w budżecie państwa i przekazywane są przez wojewodów w trybie umożliwiającym pełne i ter­minowe wykonanie owych zadań. Niezależnie od tego rodzaju dotacji, z bud­żetu państwa udzielane są dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowa­nie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i na inne cele. Dotacje celowe na zadania własne gminy przekazywane są również przez wojewodów. Ze środków budżetu państwa mogą być również udzielane gminie dotacje celowe na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Subwencję ogólną uzyskują również samorządy powiatowe; składa się ona z trzech części (oświatowej, drogowej i wyrównawczej). O prze­znaczeniu subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

Subwencja ogólna dla samorządu wojewódzkiego składa się również z trzech części (oświatowej, drogowej i wyrównawczej). O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje sejmik wojewódz­twa.

Część oświatową subwencji ogólnej ustala się dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12,8% plano­wanych dochodów budżetu państwa. Następnie uzyskaną kwotę rozdziela się pomiędzy poszczególne gminy, powiaty i województwa według zasad usta­lonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po zasię­gnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Część drogowa subwencji ogólnej przeznaczona jest dla wszystkich po­wiatów i województw na budowę, modernizację, utrzymanie, zarządzanie i ochronę dróg powiatowych i wojewódzkich oraz dróg powiatowych, woje­wódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Kwota sub­wencji ogólnej w części drogowej wynosi 60% kwoty w wysokości nic mniejszej niż 30% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Jest to kwota łączna subwencji drogowej dla powiatów i woje­wództw.

Podobne prace

Do góry