Ocena brak

Subsydia i ich stosowanie

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Subsydium jest to dostarczanie przez rząd albo inną instytucję publiczną środków finansowych lub wsparcia dochodowego, lub cenowego przedsiębiorstwom (najczęściej eksporterowi), lub producentowi wyrobów przeznaczonych na eksport.

Subsydium dzieli się na bezpośrednie (bezpośrednie wsparcie finansowe, przejęcie zobowiązań, odroczenie spłaty podatków itd.) lub pośrednie (ulgi i ułatwienia obniżające koszt wytworzenia danego wyrobu).

W krajach rozwiniętych subsydia eks­portowe są popularną metodą po­zbywania się nadwyżek artykułów rol­nych, pod­trzymywania dochodów rolników i rozwoju eksportu rolnego w warunkach ostrej konkurencji na rynku światowym.

Subsydia mogą być udzielane w formie:

  • bezpośredniej, tj. w formie środ­ków finansowych efektywnie wypła­canych eksporterowi (np. w formie dotacji wyrównującej różnicę mię­dzy niższą ceną światową a wyższą ceną wewnętrzną towaru), lub

  • pośredniej (np. finansowanie badań nad nowym produktem, ulgi po­datkowe, udzielenie kredytów nie oprocentowanych lub według stopy oprocentowania niższej od obowiązującej). W praktyce, ze względu na zakaz WTO (Światowej Organizacji Handlu) dotyczący spierania eks­portu przemysłowego subsydiami, są one stosowane w ukrytych for­mach, natomiast w odniesieniu do eksportu rolnego są stoso­wane w formie bezpośredniej.

Konsumenci w kraju importującym mogą z tego tytułu odnieść korzyść (jeśli pośrednicy nie podniosą ceny do poprzedniego poziomu). Tracą jed­nak producenci po­dobnego towaru w kraju importującym: tańszy import eliminuje część z nich z rynku.

Taka konkurencja jest uważana, za nieuczciwą, ponieważ nie wynika z działania mechanizmów rynkowych (np. poprawy wydajności eksportera), lecz ze sztucznego pobudzenia eks­portu.

Producenci kraju importera, dotknięci subsydiowanym importem, mają prawo do przeciwdziałania jego niekorzystnym skutkom i domagania się ceł antysubwencyjnych.

Zadaniem tych ceł jest przywrócenie (wyrówna­nie) warunków konku­rencji. Warunkiem zastosowania takich ceł jest przede wszystkim udo­wodnienie:

1 ) stosowania subsydiów przez partnera oraz

2) powstania szkody dla przemysłu krajowego, wyrządzonej przez takie subsydia.

Podobne prace

Do góry