Ocena brak

STYLE KIEROWANIA ZAKŁADEM PRACY

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Style kierowania :

  • Autokratyczne – oparte głównie na sile ekonomicznej. Podwładni nie są dopuszczani do udziału w podejmowaniu decyzji. Kierownik nie uzasadnia swoich poleceń. Pracownicy otrzymują dokładne określenie zadań oraz sposobów ich realizacji bez możliwości przejawiania własnej inicjatywy. Pojawiają się duże dystanse społeczne między kierownikami a podwładnymi. Można zmusić do pracy tylko za pomocą sankcji negatywnych.

  • Demokratyczne- nie ma bezwzględnego różnicowania na kierujących i wykonujących polecenia. Pracownicy praktycznie mogą decydować o sposobie wykonania swojej pracy. Mają też większą samodzielność i możność przejawiania inicjatywy. Kierownik dba o uzyskanie aprobaty pracowników. Usiłuje uzyskać zaufanie i uznania, stara się zasięgnąć opinii pracowników

  • nieingerujące (liberalne) – synonim bierności kierownika – nie przewodzi grupie. Pozostawia ją samej sobie i nie uczestniczy w jej życiu. Prowadzi to z reguły do chaosu, niewykonywania działań oraz kryzysu finansowego zakładu pracy. W takich sytuacjach zazwyczaj przejmuje inicjatywę organizacja nieformalna, ale sprawna i z inicjatywą.

  • Integracyjne – pracownicy utożsamiają interesy i powodzenie zakładu pracy z ich własnymi korzyściami.

Podobne prace

Do góry