Ocena brak

Stworzenie świata jako problem teologiczny. Relacja do nauk przyrodniczych

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Teorie niekatolickie:

Monizm rzeczywistość, różnoraką formą jednego i tylko tego samego bytu:

- panteistyczny, wszystko jest Bogiem, G. Bruno, B. Spinoza;

- materialistyczny, wszechświat zbudowany z odwiecznie istniejących atomów; Demokryt,

Epikur, L. Feuerbach; K. Marks, F. Engels (m. dialektyczny).

Dualizm skrajny – dwie zwalczające się antytezy: dobra i zła, ducha i materii, platonicy.

- mancheizm,

- dualizm ontologiczny, pewne przesłanki u Orygenesa, Schopenhauera, Hartmanna, Camusa,

Sartre’a (filozofia pesymizmu).

Idealizm – przeciwieństwo monizmu, skrajnie materialny, utożsamia bytowanie z poznawaniem, Zenon, Kant, Fichte, Schelling, Hegel.

Objawienie mówi, że jesteśmy stworzeni przez B ażeby dać nam udział w swojej doskonałości, ta prawda objawiona dotyczy naszej własnej relacji do B i pozwala lepiej poznać Jego miłość skierowaną do stworzeń.

Stworzenie to powołanie bytu do rzeczywistości z nicości bez uprzedniego materiału bytu, który nie miał nigdy prawa do istnienia. Prawo do istnienia ma Czł już istniejący, każde dziecko poczęte - B sam nadaje to prawo istocie, którą powołuje do bytu. Stworzenie dotyczy pochodzenia świata i całej rzeczywistości, jest to całe zagadnienie przechodzenia rzeczy i ludzi do bytu z nicości. Początkiem początków jest akt stworzony. B stworzył wszelką rzeczywistość i wszelkie wszechświaty i wszystko, co w nich jest. Akt stwórczy jest więc pochodzeniem rzeczy z B jako Pierwszej Przyczyny. Przedmiotowo polega to na daniu rzeczom możliwym realnego istnienia.

Istnieją trzy opisy stworzenia świata: opis jahwistyczny, opis kodeksu kapłańskiego i prolog Jana.

B stworzył wszelką rzeczywistość i wszelkie wszechświaty i wszystko, co w nich jest. B nie stwarzał każdej rzeczy oddzielnie. Każda rzecz jest stworzona o ile partycypuje w całości. Sam B pozostaje Konieczną Przyczyną świata, jest Niestworzony i bez czasu. Do istoty aktu stwórczego należy nadanie istnienia. Ono czyni stworzenie realnym w materii i formie, i realnie różni go od B jako stwórcy tego stworzenia. Stworzenie jest prologiem odkupienia i może być rozumiane tylko symbolicznie, i to z punktu wcielenia Mesjasza – JCh. Z objawienia wiemy, że wszelka rzeczywistość została stworzona przez B. Objawienie nie mówi jednak jak świat został stworzony. Ten problem kosmogenezy jest pozostawiony naukom.

Są trzy podstawowe modele świata:

- stacjonarny (świat jest jednakowy, decyduje przestrzeń a nie czas, obraz świata nie zależy od punktu),

- repetycyjny ( przedstawia cykliczną albo hierarchiczną formę świata, ciągłe powtarzanie

pewnych aktów),

- ewolucyjny ( świat podlega rozwojowi, jest ruchem czy procesem w pewnym kierunku).

Całe stworzenie jak i Czł zaistniały dla chwały B. Stworzenie jest aktem osobowym.

Akt stwórczy jest aktem:

  • rozumowym (sens, cel),

  • wolnym (stworzenie nie jest koniecznością),

  • miłosnym (wylanie miłości B na wszystko),

  • piękna (tworzenie piękna),

  • nieprzekazywalnym (niekończącym się, lecz otwierającym się).

Podobne prace

Do góry