Ocena brak

Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjał - Studia magisterskie uzupełniające (w systemie zaocznym)

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Przeznaczone są dla absolwentów studiów nauczycielskich (dwu- lub trzyletnich) w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesno-szkolnej zamierzających pracować lub już pracujących w przedszkolach bądź klasach początkowych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne (tzw. oddziały integracyjne) oraz do nauczania indywidualnego dzieci po­zostających w domu z powodu choroby.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: nauk medycznych (60 godzin), nauk psychologicznych (30 godzin), nauk prawnych (30 godzin) teorii i organizacji kształcenia specjalnego (150 godzin), terapii i rehabilitacji (240 godzin), pracy naukowej (90 godzin). Do obligatoryjnych przedmiotów (600 godzin) należą6: biblioterapia, dy­daktyka specjalna, ergoterapia, genetyka, historia kształcenia socjalnego, kinezyterapia, kryminologia, logopedia, metody badań w pedagogice spe­cjalnej i rehabilitacji, muzykoterapia, patologia ogólna człowieka, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna porównawcza, podstawy statystyki, psy­chiatria i psychopatologia, psychologia kliniczna, psychoterapia, rehabilitacja przez twórczość, rehabilitacja społeczna, schorzenia dziecięce, seminarium magisterskie, ustawodawstwo społeczne.

Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich w zakresie pedago­giki specjalnej posiadają kwalifikacje odpowiednio do: przedszkoli specjal­nych i integracyjnych form wychowania specjalnego oraz nauczania indy­widualnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz integracyjnego nauczania początkowego w szkołach podstawowych oraz nauczania indywidualnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Do góry