Ocena brak

Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjał - Studia magisterskie jednolite

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Program studiów z pedagogiki specjalnej obejmuje 2991 godzin4. Wiedzę teoretyczną studenci zdobywają w trakcie zaliczania przedmiotów z zakresu:

  • nauk społecznych (180 godzin),

  • nauk medycznych (240 godzin),

  • nauk psychologicznych i organizacji kształcenia specjalnego (255 go­dzin),

  • terapii i rehabilitacji (210 godzin).

Z kolei praktyczne umiejętności studenci zdobywają w następujących sferach:

  • naukowej (210 godzin),

  • artystyczno-technicznej bądź ruchowej (240 godzin),

  • dydaktyczno-wychowawczej (846 godzin).! H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga specjalnego. Szkoła Specjalna" 1983, nr 1.

Do obligatoryjnych przedmiotów (1155 godzin) należą5: anatomia i fi­zjologia człowieka, aksjologia (rozwój fizyczny i motoryczny), biblioterapia, dydaktyka specjalna, ergoterapia, genetyka, historia kształcenia specjalnego, kinezyterapia, kryminologia, logopedia, metody badań w pedagogice spe­cjalnej i rehabilitacji, muzykoterapia, oświata zdrowotna, patologia ogólna człowieka, pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, pedagogika specjalna porównawcza, podstawy informatyki, podstawy statystyki, psychiatria i psychopatologia, psychologia kliniczna, psychologia ogólna, psychoterapia, rehabilitacja przez twórczość, rehabilitacja społeczna, schorzenia dziecięce, seminarium magisterskie, techniczne środki nauczania, ustawodawstwo spo­łeczne.

Fakultatywnymi przedmiotami są: język angielski, język Braille'a, fran­cuski, migowy, niemiecki i rosyjski* (240 godzin), warsztaty komputerowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, teatralne, techniczne, wokalne* (240 go­dzin), trzy przedmioty filozoficzno-społeczne spośród dziewięciu* (120 go­dzin), trzy przedmioty pedagogiczne spośród jedenastu* (180 godzin), od czterech do jedenastu przedmiotów w ramach specjalności wybranej przez studenta spośród siedmiu możliwych (660 godzin) oraz praktyki pedago­giczne w placówce specjalnej zgodnie z wybraną specjalnością (216 godzin). Absolwenci magisterskich studiów jednolitych posiadają kwalifikacje naukowo-pedagogiczne w jednej z siedmiu wybranych specjalności:

1. Specjalność oligofrenopedagogika: wychowanie w przedszkolu i na­uczanie w ośmioklasowej szkole podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, nauczanie w klasach początkowych szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, na­uczanie przedmiotów ogólnokształcących w klasach IV-VIII szkoły pod­stawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, wychowanie internatowe dla upośledzonych w stopniu lekkim umiarkowanym i znacz­nym, rehabilitacja indywidualna dziecka upośledzonego umysłowo.

2. Specjalność surdopedagogika: wychowanie w przedszkolu i nauczanie w klasach początkowych szkoły podstawowej dla niesłyszących i słabo słyszących, nauczanie przedmiotów ogólnokształcących w klasach VI-VIII szkoły podstawowej dla niesłyszących i słabo słyszących, rehabilitacja indy­widualna dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego.

3. Specjalność tyflopedagogika: wychowanie w przedszkolu i nauczanie w klasach początkowych szkoły podstawowej dla niewidomych i słabo widzących, nauczanie przedmiotów ogólnokształcących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej dla niewidomych i słabo widzących, wychowanie in­ternatowe dzieci niewidzących i słabo widzących, rehabilitacja indywidualna dziecka niewidomego i słabo widzącego.

4. Specjalność pedagogika lecznicza (terapeutyczna): wychowanie w przedszkolu i nauczanie dzieci chorych w klasach I-III w warunkach zakładu leczniczego, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (odciążających, podtrzymują­cych i relaksacyjnych) z dziećmi chorymi w warunkach zakładu leczniczego, terapia indywidualna dziecka chorego w warunkach zakładu leczniczego.

5. Specjalność pedagogika korekcyjna: stymulacja rozwojowa dziecka nieharmonijnie rozwiniętego (z zaburzeniami rozwojowymi) w wieku 3-6 lat, usprawnienie (pomoc korekcyjno-wyrównawcza) dziecka z trudnościami w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej zwykłej z powodu za­ burzonej percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji psychoruchowej i lateralizacji, jak również zaburzeń emocjonalnych.

6. Specjalność logopedia (terapia mowy): umiejętność diagnozy zaburzeń komunikacji, terapia zaburzeń fonacyjnych, terapia logopedyczna osób z usz­kodzonym słuchem, terapia osób z afazją, alalią, dyzartią i mózgowym pora­żeniem dziecięcym, terapia osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płyn­ności mówienia (giełkot, bradylalia, tachylalia), terapia mowy osób upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, osób autystycznych i osób z mutyzmem.

7. Specjalność pedagogika resocjalizacyjna: nauczanie przedmiotów ogólnokształcących nieletnich i młodocianych w szkole podstawowej (jest to z reguły reedukacja) zorganizowanej w państwowym młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich bądź w zakładzie po­prawczym, prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych w państwowym młodzie­żowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich bądź w zakła­dzie poprawczym, oddziaływanie resocjalizacyjne „w kuratorskim, ośrodkupracy", oddziaływania resocjalizacyjne w ośrodku socjoterapii.

Do góry