Ocena brak

Studia społeczne (1914 - 1978)

Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013

Wpływ na rozwój katolickiej myśli społecznej przypisywano działaczom i politykom chrześcijańskim,lecz w wyższym stopniu uczonym i intelektualistom. Na uczelniach kościelnych istniały katedry socjologiiw ramach wydziałów filozoficznych, a na niektórych później przekształcono je w Instytuty NaukSpołecznych. W Rzymie powstały (1955) takie instytuty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana i naPapieskim Uniwersytecie Angelicum. Na wielu uniwersytetach katolickich istniały wydziały, które zajmowałysię sprawami społecznymi, zwykle w łączności z innymi dziedzinami, np. z prawem. W KatolickimUniwersytecie Lubelskim utworzono wydział prawa i nauk społeczno-ekonomicznych. W seminariachduchownych uczono nauki społecznej Kościoła, najczęściej pod nazwą socjologii. Wykładowcy byliraczej kapłanami społecznikami niż socjologami.

Pius XI w encyklice Quadragesimo anno stwierdził z uznaniem, że pod wodzą i kierunkiem Kościołaliczni uczeni, tak duchowni jak i świeccy, zabrali się: z zapaleni do nauk społecznych i gospodarczych.Gdy organizował Akcję Katolicką, wezwał kapłanów do studiowania zagadnień społecznych, zalecająctakże biskupom oddelegowanie kapłanów do ścisłej współpracy ze świeckimi.

Studiowaniem problemów społecznych zajmowały się i pomocą w popularyzowaniu katolickiej naukispołecznej służyły międzynarodowe zespoły. Katolicka Unia Studiów Międzynarodowych we Fryburgu Szwajcarskim na pierwszym zjeździe (1920) ustaliła, że w czterech komisjach będzie zajmować się:współpracą intelektualną, sprawami humanitarnymi, obroną mniejszości katolickiej, studiami prawnymi idoktrynalnymi. Międzynarodowa Unia Badań Społecznych w Malines (Union Internationale d’EtudesSociales à Malines), zwana Unią Mechlińską, powołana z inicjatywy kardynała Désiré Merciera do spraw wyłącznie społecznych, zajęła się ich studiowaniem w świetle moralności katolickiej oraz publikowaniemdyrektyw dla działaczy społecznych i ogłaszaniem rozwiązań problemów społecznych przeznią badanych.

Jej dorobkiem stały się deklaracje w sprawach społecznych i usystematyzowane opracowania(kodeksy) poszczególnych zagadnień: Kodeks Społeczny w trzech kolejnych wersjach (1927, 1934,1948), Kodeks Moralności Międzynarodowej w dwóch wersjach (1937, 1949), Kodeks Rodzinny (1950) iKodeks Moralności Politycznej (1957). Katolicka Unia Międzynarodowa Służby Społecznej (UnionCatholique Internationale du Service Social) powstała (1925) w Mediolanie, z siedzibą w Brukseli, dobadania teoretycznych i praktycznych problemów działalności społecznej, do zakładania szkół społecznychi do tworzenia grup katolickich asystentów społecznych.

W badaniach, zwłaszcza moralności społecznej i międzynarodowej, dużą aktywność okazali teologowie ikatoliccy myśliciele. W ich ujęciu dominowały zagadnienia krzywdy społecznej robotników i środków dopoprawy ich sytuacji, z oceną ujęć socjalizmu marksistowskiego. Studia społeczne na mniejszą skalęprowadzono w Katolickich Szkołach Społecznych, z których pierwsze powstały już na początku XXwieku, nastawione na przygotowanie działaczy społecznych. Zagadnienia społeczne rozważano i dyskutowanona zjazdach katolickich (w Niemczech sławne Katholikentage).

Podobne prace

Do góry