Ocena brak

Struktury zadaniowe

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Tworzą konkretne zespoły problemowe, zwane też projektowymi, powoływane w celu realizacji określonych zadań wielowymiarowych. Zespoły problemowe (zadaniowe) mogą pełnić wiele różnorakich funkcji (analityczno-diagnostycznych, projektowych, wdrożeniowych, organizatorskich, technicznych, ekonomicznych i in.) oraz mieć różny zasięg (mogą obejmować całą instytucję, zakład, wydział itp.).

W zależności od zakresu i specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (projektu) zespół zadaniowy może przybierać różne postacie: luźnego zespołu kierowanego przez kierownika - koordynatora projektu, zespołu zadaniowego (z pełnym oddelegowaniem jego członków z komórek macierzystych i podporządkowaniem go kierownikowi - integratorowi) lub zespołu kierowanego przez grupę decyzyjno-koordynującą.

W przypadku zadań mniej skomplikowanych, o mniejszym zakresie rzeczowym, powołuje się jedynie kierownika - koordynatora zadania, który organizuje i kieruje realizacja przedsięwzięcia oraz koordynuje pracę zespołu zadaniowego. Członkowie zespołu zadaniowego podlegają jednak nadal swoim dotychczasowym przełożonym, poświęcając pewną ilość czasu realizacji przedsięwzięcia, które zostało im dodatkowo powierzone przez kierownika - koordynatora projektu.

Zadaniem kierownika - koordynatora jest stworzenie warunków realizacji zadania, śledzenie przebiegu jego realizacji oraz organizowanie okresowych spotkań członków zespołu w celu przedyskutowania i uzgodnienia spornych problemów oraz właściwego skoordynowania całości prac wielopodmiotowych. Po osiągnięciu założonego celu zespół rozwiązuje się, a jego członkowie pracują nadal w swych macierzystych komórkach organizacyjnych.

Zespoły zadaniowe mogą funkcjonować w ramach istniejących sformalizowanych struktur sztabowo-liniowych, uzupełniając i wspomagając ich działanie. Nie stanowią one odrębnych rozwiązań strukturalnych. Zespoły te są racjonalnym narzędziem uelastyczniania stabilnych struktur tradycyjnych oraz wykorzystania potencjału intelektualnego specjalistów. Ich powstawanie stanowi stadium przejściowe od statycznych struktur wysoce zhierarchizowanych do płynnych struktur organicznych.

W praktyce przy budowie struktury organizacyjnej danej instytucji stosuje się niejednego typu struktury, lecz z reguły odpowiednie ich kombinacje.

Podobne prace

Do góry