Ocena brak

STRUKTURY PRZESTRZENNO SPOŁECZNE W MIEŚCIE. PROBLEM SEGREGACJI SPOŁECZNEJ

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

MORFOLOGIA - wskaźniki społeczno - przestrzennego zróżnicowania miast - analiza czynnikowa.  

USA - 3 wskaźniki o dużej regularności występowania

- społeczno - ekonomiczny status danego terenu - status rodzinny danego terenu - status etniczny danego terenu Tu mniejszości etniczne i narodowe należą do warstw najniższych. Członkowie warstw wyższych i niższych żyją we względnej izolacji a członkowie średniej warstwy raczej na terenach o mieszanym składzie ludności. Segregacja społeczna. Status ludzi wzrasta od centrum do stref zewnętrznych.

Europa - wyniki podobne jak w USA. Tu etniczny status ludzi zależy od przynależności do warstwy społecznej jak i pozycji w cyklu życia rodzinnego. W Europie imigracja ludzi w poszukiwaniu pracy dopiero po II wojnie światowej, a napływ robotników cudzoziemców lata 60.

Kraje Trzeciego Świata - tu obraz bardziej jednorodny. Tu wskaźniki są współzależne a nakładają się na nie inne. Są trudne do scharakteryzowania. Idealny wzorzec rozmieszczenia przestrzennego w mieście. Model procesu. W miarę wzrostu miasta strefy rozszerzają się od wnętrza do zewnątrz.

MODEL STREF KONCENTRYCZNYCH - BURGESS - 1923 rok. Na przykładzie Chicago. 5 koncentrycznych stref różniących się strukturą użytkowania i strukturą ludności.

1.CBD - w sercu miasta, centrum handlowe z wielkimi domami towarowymi, sklepami, hotelami, restauracjami - tu najwyższe ceny gruntów. Ludność nieliczna lub wcale. Obszar dominujący. To co tu się dzieje ma nieodparte skutki w innych dzielnicach. Wokół niej ;

2.strefa przejściowa - zakłady przemysłu lekkiego i rzemiosła, kilka sklepów. Teren mieszkalny, ludzie młodzi i samotni, studenci, przedstawiciele grup etnicznych. Wysokie wskaźniki rozwodów i przestępczości, prostytucja, osoby psychiczne.

3.kolejny pierścień, robotnicze dzielnice mieszkaniowe, rodziny robotników wykwalifikowanych, wielopiętrowa zabudowa, domy rodzinne wynajmowane jak w przejściowej.

4.strefa lepszych mieszkań - Zamożni członkowie warstw średnich i wyższych, domy jednorodzinne, duże działki pod domy.

5.strefa dojazdów wahadłowych - nowo zbudowane osiedla zamieszkane przez typowe warstwy średni. Rodziny z małymi dziećmi. Rano śródmieście wieczorem do strefy, w ciągu dnia ludność tu to kobiety z dziećmi.

SPECJALIZACJA UŻYTKOWANIA ZIEMI - to proces przyporządkowania w ramach obszaru miejskiego poszczególnych rodzajów użytkowania - na mieszkania, usługi, biura, rzemiosło. Wzrost liczebności mieszkańców powoduje wzrost klienteli zakładów usługowych i handlowych w centrum.

SEGREGACJA - argumentacja związana z poszczególnymi grupami społecznymi. To rozmiar równomiernego rozkładu poszczególnych grup ludności między dzielnice 1 miasta. To izolacja przestrzenna. Co ma na nią wpływ na przykładzie grup etnicznych mniejszościowych w USA ; - odróżnienie zewnętrzne członków grupy od ludności miejscowej - dyskryminacja i ulokowanie na drabinie społecznej - czas pobytu w mieście. Jest ona tym większa im większy jest dystans społeczny między 2 grupami.

SUKCESJA - cykl, argumentacja powiązana z określonym miejscem zamieszkania, proces zastępowania mieszkańców danej dzielnicy przez innych, głównie przy zmianie statusu 2 grup. Fazy - INWAZJI - cykl inwazyjno sukcesyjny, gdy kilku członków grupy mniejszościowej wynajduje sobie mieszkania w dzielnicy w której dotąd ich nie było są oni obserwowani przez ludność miejscową a gdy ich liczba rośnie są przepędzani. Gdy liczba przybyszów osiągnie określoną wielkość to opór miejscowych staje się bezcelowy i opuszczają swe mieszkania a wprowadzają się tam członkowie grupy inwazyjnej. Gdy ta grupa stanowi większość zaczyna tworzyć własną infrastrukturę wspierając dotychczasową.

CENTRALIZACJA - naturalna tendencja do skupiania się ludzi i instytucji w pewnych miejscowościach.

DYSPERSJA - społeczno-przestrzenna struktura miast, zmienia się ze względu na ; - skład ludnościowy, - dominujące użytkowanie ziemi. Na skutek rozbudowy miast fabryki znalazły się w środku.

Podobne prace

Do góry