Ocena brak

Struktura zawodowa ludności świata

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

W strukturze zawodowej ludności określana jest jako czynna i bierna zawodowo. Pierwszą z tych grup tworzą wszyscy wykonujący pracę zawodową, do drugiej zalicza się tych , którzy są na utrzymaniu pierwszej grupy oraz posiadających nie zarobkowe źródła utrzymania ( renty, emerytury )Na świecie osoby czynne zawodowo stanowią około 45% ogółu ludności. W tej liczbie 64% to mężczyźni a 36% to kobiety.

Analizując strukturę zawodową stwierdzić należy , że im bardziej rozwinięty kraj

  • tym większy odsetek ludzi zawodowo czynnych

  • tym mniej ludzi pracuje w rolnictwie, a więcej w usługach.

Ogół ludności zawodowo czynnej dzieli się według rodzaju wykonywanej pracy, według działów gospodarki narodowej;

  • sektor pierwszy – pracujący w górnictwie, rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie

  • sektor drugi – pracujący w przemyśle i budownictwie

  • sektor trzeci – zatrudnieni w handlu, usługach, pracownicy nauki

W krajach słabo rozwiniętych najwięcej osób pracuje w sektorze I ( ponad 50% ). Zdecydowanie mniej osób pracuje w sektorze II i III.

W krajach średnio rozwiniętych zatrudnienie w sektorze I jest jeszcze dość duże. Duża jest liczba zatrudnionych w sektorze II lecz jest to na ogół przemysł ciężki. Stale zwiększa się zatrudnienie w sektorze III.

W krajach wysoko rozwiniętych zatrudnienie w sektorze I jest niewielkie z reguły nie przekracza 5%. Dość duża liczba osób pracuje w sektorze II zwłaszcza w przemyśle przetwórczym. Największe zatrudnienia jest w sektorze III na ogół przekracza 64%.

Podobne prace

Do góry