Ocena brak

Struktura wewnętrzna Sejmu

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Każdy parlament jest ciałem na tyle skomplikowanym, że może funkcjonować tylko w oparciu o sformalizowaną strukturę organów wewnętrznych.

Powszechnie odróżnia się organy kierownicze:

Oraz organy pomocnicze Sejmu, czy Senatu:

  • komisje sejmowe (senackie)

  • powołuje się też sekretarzy Sejmu (Senatu).

Organy kierownicze Sejmu (Senatu):

1). Marszałek Sejmu (Senatu) – jest wybierany przez Sejm z grona posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Marszałkowi przysługuje szereg kompetencji:

-reprezentuje Sejm na zewnątrz,

-zwołuje posiedzenia Sejmu,

-przewodniczy posiedzeniom Sejmu,

-kieruje pracami Prezydium Sejmu,

-strzeże praw Sejmu,

-administruje działalność Sejmu.

(Oprócz tego Marszałek Sejmu jest przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego; sprawuje zastępstwa Prezydenta RP, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu; oraz zarządza wybory prezydenckie – to sytuuje go w bezsporny sposób jako drugą osobę w Państwie).

2). Wicemarszałkowie Sejmu – są członkami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów oraz zastępcami Marszałka w zakresie jego wewnątrz-sejmowych zadań;

Natomiast marszałkowi Senatu przypada zastępstwo za Marszałka Sejmu w odniesieniu do jego kompetencji.

3). Prezydium Sejmu (Senatu) – składa się z Marszałka i wicemarszałków; jest organem kolegialnym, reprezentującym najważniejsze ugrupowanie polityczne Sejmu.

Zadania Prezydium:

-kieruje pracami Sejmu,

-ustala plan prac Sejmu,

-koordynuje działaniami organów Sejmu,

-opiniuje zgodność z prawem projektów ustaw bądź uchwał.

4). Konwent Seniorów – jest organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac sejmowych.

(A więc jest to organ polityczny, w ramach którego zapadają najważniejsze ustalenia dotyczące funkcjonowania Sejmu).

Skład Konwentu obejmuje:

-Marszałka, -wicemarszałków Sejmu,

-przewodniczących i wiceprzewodniczących klubów poselskich,

-przedstawicieli porozumień liczących co naj. 15 posłów,

-przedstawicieli kół parlamentarnych.

Konwent jest tylko organem doradczym wobec Prezydium Sejmu. W ramach Konwentu omawia się wszystkie podstawowe kwestie z posiedzeń Sejmu oraz związane ze składem jego organów.

Organy pomocnicze Sejmu czy Senatu:

1). Komisje Sejmowesą wyspecjalizowanymi organami wew Sejmu (dalej z pyt. 140 i 153).

2). Sekretarze sejmu – są to posłowie (w liczbie 20) wybierani przez Sejm. Prowadzą listę mówców, przyjmują wystąpienia posłów, obliczają głosy.

Podobne prace

Do góry