Ocena brak

Struktura wewnętrzna Konstytucji i znaczenie wstępu do Konstytucji RP

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Każda Konstytucja ma wewnętrzną strukturę, która prowadzi do wewnętrznej hierarchii zasad i norm konstytucyjnych.

Konstytucja RP składa się z 13 rozdziałów i zawartych w nich 243 artykułów.

Najobszerniejsze są rozdziały poświęcone zasadom ustroju państwa (I rozdział art. 1-29), oraz wonnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela (II rozdział art. 30-86).

Rozdział III art. 87-94 – dotyczy źródeł prawa i jest pierwszym tego typu ujęciem w historii polskiego konstytucjonalizmu.

Kolejne rozdziały dotyczą poszczególnych organów i urządzeń konstytucyjnych Państwa: - Sejmu i Senatu,

  • Prezydenta

  • Rady Ministrów i adm. rządowej

  • Samorządu terytorialnego (rozdz. VII art. 163-172),

  • Sądów i Trybunałów (rozdz. VIII art. 173-201),

  • Organów kontroli państwowej i ochrony państwa (rozdz. IX art. 202-215),

  • Finansów publicznych (rozdz. X art. 228-234),

  • Rozdz. XII art. 235 określa procedurę zmiany Konstytucji,

  • Rozdz. XIII art. 236-243 zawiera przepisy przejściowe i końcowe.

Konstytucja z 2.IV.1997 r – zawiera również wstęp, który określany jest niekiedy mianem preambuły.

Celem wstępu jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw Konstytucji.

Wyraża on konstytucyjną tożsamość państwa, stanowiąc jedną z podstawowych wskazówek dla odnalezienia systemu wartości, na których ta tożsamość się opiera.

Konstytucja RP zawiera obszerny wstęp, który wyraźnie wskazuje na rolę Konstytucji jako najwyższej ustawy państwa. Powinien on być traktowany jako podstawowa wskazówka dla procesu stosowania dalszych postanowień konstytucyjnych i dla określenia systemu wartości.

Podobne prace

Do góry