Ocena brak

Struktura sądów powszechnych

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności /art. 176 ust 1/ zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble.

Prawo o ustroju sądów powszechnych nadaje jednak sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter oparty na podziale terytorialnym państwa:

1). Sądy rejonowe – tworzy się dla 1 lub większej liczby gmin w granicach tego samego województwa.

Sąd rejonowy jest przede wszystkim sądem I instancji, a jego właściwość obejmuje sprawy karne i cywilne. W ramach SR może być utworzona odrębna jednostka organizacyjna zajmująca się sprawami rodzinnymi i sprawami nieletnich (tzw. sąd rodzinny), jednostka zajmująca się sprawami z zakresu prawa pracy (sąd pracy), oraz jednostka zajmująca się sprawami gospodarczymi (sąd gospodarczy).

Sąd rejonowy jest też właściwy do rozpoznawania odwołań od orzeczeń kolegiów do spraw wykroczeń (działa więc w charakterze II instancji).

2). Sądy wojewódzkie – są tworzone dla 1 lub kilku województw (dawnych wojew.).

Właściwość sądu wojewódzkiego ma charakter mieszany: z jednej strony jest sądem odwoławczym w sprawach rozstrzyganych w I instancji przez sądy rejonowe, z drugiej strony – rozpoznaje w I instancji sprawy poważniejsze lub o charakterze bardziej skomplikowanym, określone przez ustawę.

SW jest podzielony na wydziały karne i cywilne, w ramach tych sądów (nie wszystkich) tworzy się odrębną jednostkę (tzw. sądy pracy i ubezpieczeń społecznych), (sąd gospodarczy), a w Warszawie – tzw. sąd antymonopolowy.

3). Sądy apelacyjne – tworzone są dla okręgów obejmujących kilka – dawnych – województw.

Pełnią one zadania sądu II instancji, bo rozpatrują apelacje od orzeczeń sądów wojewódzkich działających jako I instancja, a także sądu kasacyjnego.

W S.A. tworzy się odrębne jednostki organizacyjne (sąd pracy i ubezp. Społ.)

Sądy powszechne tworzą złożoną strukturę przyporządkowaną zasadzie instancyjności. Na szczycie tej struktury jest Sąd Najwyższy, chodź sam nie jest sądem powszechnym, sprawuje nadzór nad sądami powszechnymi w zakresie orzekania.

Podobne prace

Do góry