Ocena brak

STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI POLSKI

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Druga wojna światowa, zmiany granic i masowe przesiedlenia po wojnie spowodowały ujednolicenie narodowościowe ludności Polski. W okresie powojennym nie prowadzono statystyki narodowej i poprawną odpowiedź na pytanie o skład etniczny Polski może dać jedynie spis ludności. Pszypuszcza się, że mniejszości narodowe stanowią obecnie ok. 3% i są reprezentowane przez trzy grupy: Niemców, Białorusinów i Ukraińców.

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA jest szacowana na 300-400 tys. i jest skupiona głównie w województwie opolskim, gdzie może stanowić do 30% ogółu ludności. Przed II wojną światową Opolszczyzna była głównym obszarem występowania ludności polskojęzycznej.

Po 1945 r. ludność ta niemal w całości deklarowała pochodzenie polskie, co było pod- stawą uzyskania obywatelstwa polskiego i chroniło przed przymusowym wysiedleniem do Niemiec. Jednak po 1989 r. większość ludności autochotniczej deklaruje się jako mniejszość niemiecka. Prawdopodobne przyczyny tej metamorfozy mają podłoże eko- nomiczne, a nie bez znaczenia zapewne jest pamięć o różnych szykanach, jakich doznała ta ludność ze strony władz administracyjnych PRL.

BIAŁORUSINI zamieszkują niemal wyłącznie w południowej części województwa podlaskiego; w okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki stanowią oni większość ludności. Liczbę Białorusinów w Polsce szacuje się na około 300 tysięcy.

Liczba LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ jest szacowana na 250-300 tys. Bezpośrednio po wojnie większość ludności ukraińskiej przesiedlono do byłego Związku Radzieckiego, a resztę w 1947 r. na przejęte od Niemiec ziemie północne. Największe jej skupienie występuje na terenach byłego województwa olsztyńskiego, na pograniczu z obwodem kalingradzkim. Mniejsze grupy występują w innych województwach północnych i zachodnich.

MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA jest szacowana na 4-6 tysięcy. Około 10-15 tysięcy LITWINÓW skupia się głównie w okolicach Puńska. Na Orawie i Spiszu mieszka około 3 tysięcy SŁOWAKÓW.

Podobne prace

Do góry