Ocena brak

Struktura marketingu

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Współczesny marketing składa się z trzech elementów, które tworzą jego strukturę.

Są to:

a) system wartości,

b) system badań marketingowych,

c) instrumenty marketingowe.

System wartości nie jest sprawą błahą, jest elementem bardzo ważnym. Jedenz byłych szefów IBM, T. Waston uważał, „że sukces przedsiębiorstwa w dużowiększym stopniu zależy od podstawowych wartości i ducha ożywiającego przed-siębiorstwo, niż jego zasobów technicznych i finansowych, struktury, innowacjiczy sposobów organizowania". Przedsiębiorstwo zorientowane marketingowow swoim systemie wartości powinno eksponować służebność wobec klienta, roz-wój personelu i rentowność, a także profesjonalizm, ducha grupy, poszanowanieczłowieka.

Służebność wobec klienta nie zawsze wynika z postawy altruistycznej. Dośćczęsto jest ona wynikiem przymusu ekonomicznego i przekonania, iż kompromismiędzy interesem klienta i interesem własnym jest najkorzystniejszym sposobemoptymalizacji swej efektywności ekonomicznej

System wartości organizacji ma istotny wpływ na pozostałe elementy marketin-gu. Im stopień służebności wobec klientów jest wyższy, tym większe znaczenienadaje się badaniom marketingowym, bowiem ich wyniki stanowią podstawę kształ-towania sposobu wykorzystania instrumentów i prowadzonych działań na rynku.

Sfera badawcza marketingu obejmuje zasadniczo trzy grupy badań:

 1. badania związane z poznawaniem potrzeb klientów i stopniem ich zaspoko-jenia,

 2. badania dotyczące efektywności wykorzystania narzędzi marketingowych,

 3. badania pozycji przedsiębiorstwa w relacji do konkurencji.

W polskich przedsiębiorstwach nakłady na sferę badawczą marketingu, mimoistotnego postępu są relatywnie niskie w porównaniu do nakładów związanychz pozostałą działalnością marketingową.

Instrumenty marketingowe stanowią istotną część marketingu. Literaturaprzedmiotu na ogół wyróżnia następujące ich rodzaje:

 1. produkt,

 2. wyposażenie produktu,

 3. cenę,

 4. dystrybucję,

 5. usługi posprzedażowe,

 6. promocję,

 7. sprzedaż osobistą,

 8. reklamę,

 9. public relations.

Mogą one być wykorzystane w różnym stopniu w zależności od celów i warun-ków ich realizacji. Instrumenty marketingowe są grupowane wedle sposobu wpły-wania przedsiębiorstwa na rynek. Wpływanie to może być realizowane poprzez:

 1. cechy użytkowe produktu,

 2. określoną cenę produktu,

 3. system dystrybucji,

 4. sposób promocji.

Skuteczność działań na rynku zaieży od stworzenia właściwej kompozycji ins-trumentów i czynności. Wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu wyrażasię w koncepcji marketingu-mix

Tradycyjna koncepcja marketingu-mix składa się z 4P (product, price, płace,promotion). W marketingu usług występuje piąte P (personel). Niektórzy autorzywydzielają opakowania jako samodzielny instrument, a nie immanentnie związany z produktem.

Podobne prace

Do góry