Ocena brak

Struktura macierzowa

Autor /alien Dodano /15.07.2007

Struktura macierzowa została wprowadzona w latach 60 w przemyśle kosmicznym. Pionierską rolę w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA. Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana jest organizacja. Aby w pełni opisać i wyjaśnić strukturę macierzową chcę przedstawić ogólny zarys struktur organizacyjnych jakie występują w organizacjach.
Struktura organizacyjna to ogół różnych zależności (np. funkcjonalnych, hierarchicznych) między poszczególnymi elementami (takimi jak stanowiska organizacyjne, komórki, jednostki) organizacji umożliwiających kierowanie organizacją. Istotą struktury organizacyjnej jest odpowiednie spojenie celów i zadań z ludźmi i sposobami oddziaływania na nich w procesach pracy, czyli utworzenie w organizacji pewnych części, a następnie powiązanie ich ze sobą, aby efektywniej nią kierować. Każda struktura organizacyjna jest rezultatem:
? podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji;
? podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli;
? koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną ?drugą stroną? wymienionych podziałów.
Z kolei analizę struktury organizacyjnej można rozpatrywać z punktu widzenia następujących czynników:
? specjalizacji czynności - dotyczy ona podziału pracy na poszczególne zadania i łączenia tych zadań w jednostki robocze
? normalizacji czynności - odnosi się ona do procedur stosowanych przez organizację w celu zwiększenia możliwości przewidywania jej funkcjonowania oraz doprowadzenia do jednorodności i zwartości pracy
? koordynacji czynności - dotyczy procedur, które integrują funkcje działów w danej organizacji
? centralizacji i decentralizacji podejmowania decyzji - czynnik, który dotyczy lokalizacji uprawnień decyzyjnych
? wielkości jednostki roboczej - chodzi tutaj o liczbę pracowników w danej grupie roboczej.

Zanim przejdę do omówienia struktury macierzowej, należy wskazać na rodzaje struktur organizacyjnych oraz kryteria ich podziału.
Wyróżniamy podział ze względu na więzi organizacyjne. Stanowią one rodzaj stosunków między częściami organizacji (czyli ludźmi i składnikami zasobów rzeczowych), które wpływają na powodzenie i funkcjonowanie organizacji:
1. więź służbowa (inaczej hierarchiczna) - określa zależność przełożonego od podwładnego;
2. więź funkcjonalna - występuje między przełożonymi funkcjonalnymi (wydają oni decyzje w ramach określonych funkcji) albo między członem funkcjonalnie uzależniającym a członem funkcjonalnie uzależnionym;
3. więź techniczna -charakteryzuje się wzajemnym uzależnieniem członków zespołu przy wymianie zasileń i informacji;
4. więź informacyjna - to jednostronne lub wzajemne informowanie się o istniejącym stanie rzeczy lub jego zmianie.

Drugim kryterium podziału jest rozpiętość kierowania.

Podobne prace

Do góry