Ocena brak

Struktura kontraktu forward

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:

  • Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu

  • Data transakcji – data zawarcia kontraktu

  • Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR lub innej stopy odniesienia, na bazie której oblicza się cenę rozliczenia kontraktu (dla kontraktów FRA w walucie krajowej termin ten zazwyczaj pokrywa się z terminem rozliczenia)

  • Termin rozliczenia – data rozpoczęcia okresu kontraktu i dokonywania płatności za kontrakt

  • Termin zapadalności – termin wygaśnięcia kontraktu

  • Okres kontraktu – termin umownego kredytu /depozytu – okres od terminu rozpoczęcia do terminu zapadalności

  • Cena wykonania – uzgodniona przyszła cena lub stopa procentowa (wyrażona w procentach w stosunku rocznym) dla określonego kontraktu;

  • Krótka pozycja – pozycja jaką przyjmuje wystawca kontraktu, który zobowiązuje się sprzedać określony przedmiot kontraktu,

  • Długa pozycja jest to pozycja jaką przyjmuje nabywca kontraktu, który jest zobowiązany do kupna w określonym terminie przedmiotu kontraktu.1

 

Kontrakty forward mogą przybierać wartości ujemne ponieważ niezależnie od układu cen na rynku między ceną zagwarantowaną w kontrakcie, a ceną danego przedmiotu kontraktu na rynku musi on zostać zrealizowany. Cena realizacji kontraktu terminowego jest ustala na początku w taki sposób aby bieżąca wartość rynkowa kontraktu była równa zero. Czyli inwestor stara się znaleźć taką cenę realizacji kontraktu, która zapewnia zerową wartość rynkową kontraktu w chwili obecnej. W czasie trwania kontraktu wartość ta może ulegać zmianie. Jeżeli wystąpi sytuacja, w której ceny dobra są wyższe niż w przypadku kontraktu zawartego wcześniej wówczas nowe kontrakty zawierane są dla wyższej ceny niż poprzednio. Kontrakt kupna po niższej cenie forward ma wtedy dodatnią wartość rynkową. Oznacza to, że kontrakty te są tak opracowywane, że zawsze w momencie wystawienia mają wartość zerową, ale wraz ze zmianą ceny dobra, na które są wystawiane ulega zmianie ich wartość rynkowa.

Należy nadmienić, że kontrakty forward nie podlegają codziennej operacji marking to market (czyli procesowi korygowania cen). Strony kontraktu

Podobne prace

Do góry