Ocena brak

Struktura i rodzaje bezrobocia

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Podstawą określenia charakteru bezrobocia oraz elementem oceny szans różnych kategorii bezrobotnych na rynku pracy jest znajomość jego struktury. W zależności od trwania okresu poszukiwania pracy wyróżnia się bezrobocie długookresowe i krótkookresowe. W krajach gospodarczo rozwiniętych za długookresowe przyjmuje się już półroczne bezrobocie. Można wyróżnić też bezrobocie długotrwałe ( 1 - 2 lat) oraz chroniczne - powyżej dwóch lat. Bezrobocie różnicować można także ze względu na kryteria społeczno- zawodowe: bezrobocie mężczyzn, kobiet, młodzieży, osób w podeszłym wieku, bezrobocie w mieście i na wsi. Bezrobocie może przybierać też różne formy: bezrobocia jawnego, ukrytego lub fikcyjnego. Bezrobocie jawne ustalane jest na podstawie badań BAEL lub też ewidencji urzędów pracy. Bezrobocie ukryte zaś oznacza, że istnieje grupa osób pozbawionych pracy, lecz z różnych przyczyn nie zarejestrowanych jako bezrobotne (np. osoby, które zaprzestały poszukiwań pracy). O bezrobociu fikcyjnym zaś mówimy, gdy część zarejestrowanych bezrobotnych w rzeczywistości w cale nie chce podjąć pracy ( np. rejestruje się jedynie ze względu na możliwość otrzymania zasiłku). Ze względu na powody, które sprawiają, że ludzie pozostają bez pracy można wyróżnić kilka rodzajów bezrobocia: Bezrobocie naturalne (dobrowolne) - obejmuje bezrobotnych, którzy należą do zasobu pracy, lecz za ustaloną na rynku płacę nie chcą podjąć pracy. Udział bezrobocia dobrowolnego w całości zasobów pracy to naturalna stopa bezrobocia. Bezrobocie przymusowe - dotyczy bezrobotnych, którzy nie mogą znaleźć pracy za obowiązującą na rynku płacę. Bezrobocie frykcyjne - zwykle bezrobocie krótkookresowe związane z mobilnością pracowników, którzy szukają jak najlepszej pracy; jest odmianą naturalnego. Bezrobocie strukturalne - powstaje, gdy struktura zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę nie odpowiada jej podaży; dotyczy najczęściej jednej konkretnej gałęzi przemysłowej (np. górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa); jest odmianą naturalnego. Bezrobocie cykliczne (przymusowe) - zwane też: koniunkturalnym, keynesowskim; pojawia się, gdy popyt w całej gospodarce się zmniejsza; związane jest z cyklicznymi zmianami koniunktury gospodarczej; w okresie recesji, wraz z maleją produkcją, maleje zapotrzebowanie na pracę. Bezrobocie sezonowe - jest jedną z form bezrobocia strukturalnego; wynika z sezonowości zapotrzebowania na określony rodzaj pracy; np. rolnie na zimę, gdy zamierają prace budowlane. Bezrobocie technologiczne - jest odmianą bezrobocia strukturalnego; związane jest z postępem technologicznym; towarzyszy wprowadzaniu innowacji technicznych dających znaczne oszczędności pracy żywej.

Podobne prace

Do góry