Ocena brak

Struktura i organizacja władz gminy

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytułWładze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację bezpośrednią jako jedyną z podstawowych form wykonywania władzy. Należy przyjąć, iż „władzę” w gminie wykonuje się nie tylko przez organy gminy. Mieszkańcy gminy jako jej społecznośćlokalna wspólnota samorządowa – mają bezpośredni a także pośredni wpływ na rozstrzygnięcia o istotnych sprawach gminy. Stwierdzenie to wskazuje, że mieszkańcy to najważniejsza władza gminy pomimo, że nigdzie nie występują pod nazwą „organu”.

W demokratycznym mechanizmie funkcjonowania społeczności gminy naczelne miejsce zajmują następujące sposoby sprawowania władzy:

  1. głosowanie powszechne, które odbywa się dla przeprowadzenia wyborów lub referendum,

  2. działalność organów gminy.1

Ustawodawca jako pierwsze wymienia formy demokracji bezpośredniej, a następnie – formy demokracji pośredniej – przedstawicielskiej.

Do form demokracji bezpośredniej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zaliczyć można: wybory (art. 11), referendum gminne (art. 12-13), konsultacje z mieszkańcami (art. 5a), zebranie wiejskie (art. 36), w miastach na zasadzie wyjątku – ogólne zebrania mieszkańców osiedla (art. 37, ust. 4).

W niniejszej pracy omówię trzy pierwsze formy demokracji.

Ustawa o samorządzie gminnym wyróżnia dwa organy gminy, poprzez działanie których w pośredniej formie wyraża się wola wspólnoty samorządowej, tj. radę gminy i zarząd gminy.

1 A. Piekara, Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny – zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 15.

Podobne prace

Do góry