Ocena brak

Struktura i kompetencje Sądu Najwyższego

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze, stwierdza ważność wyborów Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Sąd najwyższy dzieli się na: Izbę cywilną- sprawuje nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach cywilnych i gospodarczych, Karna- sprawuje nadzór nad orzecznictwem w sprawach karnych należących do właściwości sądów powszechnych. Pracy, Ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych sprawuje nadzór nad orzecznictwem sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy. Izba wojskowa sprawuje nadzór nad orzecznictwem sądów wojskowych. Organami sądu najwyższego są:

- pierwszy prezes Sądu najwyższego powołany przez prezydenta na kadencje 6 lat

- prezesi sądu najwyższego kierujący sprawami poszczególnych izb powołani przez prezydenta na wniosek 1-o Prezesa sądu najwyższego

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów izby sądu najwyższego

- Zgromadzenie sędziów izby sądu najwyższego

- Kolegium sądu Najwyższego złożone z 1-o Prezesa

Zgromadzenie Ogólne dokonuje wyboru 2 kandydatów na stanowisko pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i przedstawia ich prezydentowi, dokonuje wyboru 2 członków Krajowej Rady Sądownictwa, rozpatruje i przyjmuje projekt informacji pierwszego Prezesa o działalności Sądu Najwyższego.

Zgromadzenia sędziów opiniują kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, opiniują kandydata na Prezesa sądu Najwyższego przedstawionego przez pierwszego prezesa, opiniują Kandytów na stanowiska przewodniczących wydziałów w izbach.

Kolegium Sądu Najwyższego ustala czynności w sądzie najwyższym, podejmuje decyzje dotyczące wewnętrznej struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego.

Podobne prace

Do góry