Ocena brak

Struktura i kompetencje organów głównych ONZ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Głównymi organami ONZ są:

Zgromadzenie Ogólne

Rada Bezpieczeństwa

Rada Gospodarczo-Społeczna

Rada Powiernicza

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Sekretariat

ZGROMADZENIE OGÓLNE – składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Każdemu przysługuje jeden głos. ZO odbywa doroczne sesje zwyczajne i zbiera się na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków na sesje nadzwyczajne. Decyzje w ważnych sprawach zapadają większością 2/3 głosów, w innych zwykłą większością. Coraz częściej przyjmowana jest zasada consensusu. Uchwały ZO mają charakter zaleceń, a więc nie wiążą państwa. Tylko uchwały wewnętrzne np. sprawy budżetu, przyjmowanie nowych członków mają charakter prawnie wiążący.

Kompetencje:

 • Omawianie wszelkich zagadnień wchodzących w zakres Karty albo dot. kompetencji i funkcji któregokolwiek organu Organizacji

 • Wydawanie zaleceń pod adresem państw członkowskich i organów ONZ.

RADA BEZPIECZEŃSTWA – składa się z 15 członków – 5 stałych (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny) i 10 członków niestałych, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Decyzje zapadają kwalifikowana większością głosów, z zachowaniem zasady jednomyślności stałych członków Rady.

Podstawowa funkcjadziałania na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kompetencje:

 • Opracowanie planów ustanowienia systemu regulowania zbrojeń

 • Rozpatrywanie sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz wydawanie poleceń dot. sposobu załatwienia sporu

 • Podejmowanie decyzji w sprawie zastosowania sankcji

RADA GOSPODARCZO- SPOŁECZNA – składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata, z tym że rokrocznie zmienia się 1/3 członków tzw. system rotacyjny.

Zakres działalności:

 • Zagadnienia gospodarcze

 • Kulturalne

 • Wychowawcze

 • Zdrowia publicznego

 • Poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka

RADA POWIERNICZA – składa się z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa, państwa zarządzających terytoriami powierniczymi i takiej samej liczby państwa nie zarządzających terytoriami powierniczymi, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Obecnie wobec likwidacji systemu powierniczego, Rada Powiernicza w zasadzie przestała pełnić swoją funkcję.

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI - składa się z 15 niezawisłych sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i Radę bezpieczeństwa.

Kompetencje:

 • Wszelkie spory, które państwa do niego wnoszą

 • Rozstrzyga wszelkie sprawy wymienieone w Karcie albo w traktatach i konwencjach

 • Wyrok wydany przez Trybunał jest ostateczny i wiążący strony tylko do rozstrzygniętego sporu

SEKRETARIAT – składa się z wielu biur i departamentów zajmujących się bieżącą organizacją pracy ONZ. Poza siedzibą w Nowym Jorku sekretariat ma swoje biura w Genewie, Wiedniu i Nairobi. Pracownicy Sekretariatu pochodzą z różnych krajów. Zatrudniani są bezpośrednio przez Sekretarza Generalnego. W Sekretariacie pracuje ok. 15 tys. Pracowników, z czego ok. 6 tys. Ma status wysokich urzędników. Sekretarza Generalnego wybiera go Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Kadencja trwa 5 lat.

Jest najwyższym funkcjonariuszem administracyjnym ONZ.

Funkcje:

 • Kieruje Sekretariatem

 • Pełni funkcje zlecone przez główne organa ONZ

 • Może z własnej inicjatywy zwrócić uwagę Radzie bezpieczeństwa na każdą sprawę zagrażającą utrzymaniu międzynarodowego pokoju

Podobne prace

Do góry