Ocena brak

Struktura egzystencji i rozwój

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Kluczowa rzeczą dla uchwycenia życia psychicznego człowieka jest zrozumienie sposobu bytowania, egzystowania, jakości życia , ponieważ przez jakość życia pokazuje się życie psychiczne, jawi się zachowanie człowieka.

Żeby określić jakość życia , muszę określić jaka jest struktura egzystowania, co obejmuje to egzystowanie.

Cała struktura egzystencji ludzkiej opiera się na pojęciu „ Bycia w świecie” ( Dasein).

Bycie w świecie „ jest egzystencja człowieka.

Dasein nie jest właściwością , czy atrybutem jednostki, ani też częścią jej bytu , jak ego u Freuda czy anima u Junga ; jest to całość egzystencji ludzkiej.

Dasein jest słowem niemieckim, stosowanym przez Heideggera, jako przeciwieństwo słowa Vorhandsein, które określa istnienie innych bytów niż ludzkie.

W wierniejszym przekładzie Dasein oznacza „ być jedynie tu” „ być oto” i zupełnie nie kojarzy się z przestrzenią zewnętrzna. Jest to odsłaniająca, rozumiejąca otwartość na świat, sposób bycia w świecie polegający na tym , że całość egzystencji jednostki , taka jaka ona jest i jaka ma być , może objawić się i stać się obecna , oraz być obecnością .Być oto wyraża pierwotną bezpośredniość i nieuchronność tego warunku egzystencji. Ludzie nie bytują poza światem , a świat nie istnieje jako odrębny od ludzi.

Boss: „ Człowiek odkrywa ( odsłania) świat”

Pojmowanie egzystencji jako „bycia w świecie” usuwa podział na podmiot i przedmiot i przywraca jedność między ludźmi i światem.

Strukturę egzystencji tworzy również „ Bycie poza światem” ( możliwości ludzkie).

Bycie poza światem nie oznacza ( Binwanger) przebywania w świecie poza doczesnym ( w Niebiosach), lecz wyraża różnorakie możliwości transcendencji świata , w którym ludzie przebywają i i wkraczanie przez nich w nowy świat.

Człowiek może , jeśli tego pragnie , zrealizować w pełni możliwości swego bytu.

Człowiek może żyć życiem autentycznym jedynie wtedy, gdy urzeczywistnia swoje możliwości. Jeśli ludzie ignorują lub ograniczają pełnie możliwości swej egzystencji , albo tez pozwalają się zdominować innym ludziom , czy swemu środowisku, ich egzystencja jest nieautentyczna.

Ludzie mogą w sposób wolny wybierać jeden z dwu sposobów życia.

Na strukturę egzystencji składa się również OSNOWA EGZYSTENCJI.

Chodzi o to , że każdy z nas ma pewne uwarunkowania społeczne , polityczne , geograficzne , biologiczne. Te warunki tworzą własne podłoże , osnowę egzystencji, pewien fundament.

Podłoże to nic innego jak to , że wychowałem się w danej rodzinie , w danym kraju , w danych warunkach społ- ekonomicznych.

Jeżeli chcemy autentycznie rozwijać siebie , dążyć do rozwoju osobowości to musimy zaakceptować fakt , że jesteśmy tacy , a nie inni.

Można powiedzieć , iż żyć autentycznie można tylko wówczas , gdy żyjemy zgodnie z naszym przeznaczeniem , np. jeśli ktoś rodzi się kobietą , to osnowa jej egzystencji jest inna niż mężczyzny. To , że się jest kobietą , określa , po części , możliwości egzystencji.

Gdyby kobieta odrzuciła te możliwości i próbowała stać się mężczyzną , czy być męska , to wybrałaby nieautentyczny sposób bycia w świecie .

Karą za nieautentyczność jest poczucie winy.

Autentyczna egzystencja opiera się na uznaniu osnowy własnej egzystencji.

Nieautentyczna egzystencja wynika z oderwania się od własnej osnowy, własnego podłoża.

Efektem tego jest słabość egzystencjalna , co oznacza , że jednostka nie jest autonomiczna w swym świecie, jest oderwana od swej egzystencji , nie podejmuje odpowiedzialności za swoją egzystencje i zdaje się na obce siły , które czyni odpowiedzialnymi za swój los.

Człowiek staje się wyizolowany , a izolacja naraża jego na frustrację , frustracja zaś uruchamia stany lękowe, które to uruchamiają mechanizmy obronne.

Następnym pojęciem , które tworzy strukturę egzystencji jest PROJEKT ŚWIATA.

Projekt świata jest to jak gdyby model jednostkowy bycia w świecie.

Jest to jak gdyby sposób widzenia świata , bycia w nim i nasze w nim funkcjonowanie.

Projekt świata danej osoby determinuje jej reakcje w specyficznych sytuacjach i przesadza o tym , jakie rozwiną się u niej cechy charakteru i symptomy. Wszystko co robi jednostka nosi jakieś piętno. Granice projektu świata mogą być ciasne i ograniczające , lub też szerokie i rozciągliwe.

Projekt świata może być taki , że ja np. widzę świat w którym żyją ludzie zawistni , trzeba się dobrze ustawić , trzeba być cwanym i przedsiębiorczym, żeby przeskoczyć tę pseudointeligencję ludzką( to jest projekt świata).

W efekcie taki projekt świata uruchamia pewne zachowania.

Projekt świata może być taki ,że chciałbym aby świat idealny, żeby wszyscy się kochali , a w efekcie prowadzi to do tego, że jesteśmy niedostosowani do świata.

Analiza w kategoriach projektu świata , pozwala na stwierdzenie , czy ktoś jest otwarty , czy zamknięty itd.

Poza tymi kategoriami należy powiedzieć o SPOSOBACH BYCIA W ŚWIECIE

Istnieje wiele sposobów bycia w świecie. Każdy z nich określa w jaki sposób Dasein rozumie , interpretuje i wyraża samo siebie.

Możemy według Binswangera wyróżnić bycie w świecie:

  • podwójne , kiedy to np. jest dwoje zakochanych i wówczas „Ja” i „Ty” przekształca się w „My”

  • pluralne , gdzie dominują stosunki formalne , rywalizacja i walka,

  • amonimowe, gdy ktoś jest zamknięty na innych .

Do góry