Ocena brak

STRUKTURA BILANSU PŁATNICZEGO

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Bilans płatniczy składa się z dwóch głównych pozycji:

  • bilansu obrotów bieżących,

  • bilansu obrotów kapitałowych

W bilansie obrotów bieżących wyróżnia się następujące piozycje:

  • bilans handlowy, który stanowi najważniejsza pozycję bilansu płatniczego. Jest to zestawienie porównawcze wartości eksportu i importu, dokonanych zarówno na warunkach handlowych, jak i niehandlowych (nieodpłatnie, w formie darowizn),

  • bilans usług jest to zestawienie płatności z tytułu obrotów usługami między danym krajem a zagranicą. Do bilansu usług zaliczmy płatności z tytułu transportu i ubezpieczenia towarów, wpływy i wydatki z tytułu ruchu osobowego – turystyki oraz innych usług, np. bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych. Dla wielu krajów wpływy z usług stanowią ważna pozycje np. Włochy, Hiszpania, Francja, Meksyk – mają ogromne wpływy z turystyki.

  • bilans procentów i dywidend to zestawienie wpływów i wydatków z tytułu obsługi kapitału obcego, a więc z tytułu lokat bezpośrednich dokonanych za granicą (dywidend), z tytułu pożyczek (procenty) i z tytułu posiadanych nieruchomości (czynsze).

W bilansie obrotów kapitałowych wyróżnia się następujące pozycje:

  • bilans obrotów kapitałowych krótkoterminowych to pozycja obejmująca przepływ wszelkich pożyczek, kredytów i lokat w okresie nie dłuższym niż rok. Są to zobowiązania i należności w postaci krótkoterminowych kredytów handlowych, zagranicznych weksli skarbowych i innych papierów wartościowych oraz wkładów na rachunkach bankowych.

  • bilans obrotów kapitałowych długoterminowych są to przepływy kapitału prywatnego w formie lokat zarówno bezpośrednich (inwestycje produkcyjne), jak i pośrednich (lokaty w papierach wartościowych) oraz w formie kredytów prywatnych, rządowych i organizacji międzynarodowych.

  • bilans przepływów złota monetarnego i dewiz. W tej części bilansu uwzględnia się transakcje mające na celu przywrócenie równowagi bilansu, a dokonywane przez oficjalne organa finansowe – banki centralne.

Podobne prace

Do góry