Ocena brak

Struktura atomu

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Struktura atomów determinuje własności pier­wiastków, włączając w to sposób, w jaki wiążą się z atomami Innych pierwiastków. Środek atomu stanowi jądro składające się z naładowa­nych dodatnio protonów i obojętnych elektrycz­nie neutronów. Na orbitach dookoła jądra poru­szają się elektrony - ujemnie naładowane cząstki, 1000 razy lżejsze od protonów czy neutronów. Liczba protonów i elektronów w niezjonizowanym atomie jest identyczna, tak więc pozostaje on obojętny elektrycznie, bowiem przeciwne ładunki tych cząstek znoszą się wzajemnie.
Elektrony poruszają się wokół jądra na orbi­tach położonych w ściśle określonych odległo­ściach od jądra. Orbity zgrupowane są w powłoki elektronowe. Atomy posiadają od jednej do sied­miu powłok elektronowych, zależnie od ilości elektronów, które muszą się na nich pomieścić. Kolejne powłoki oznaczane bywają zazwyczaj kolejnymi literami alfabetu od K (najbliższa jąd­ru) do Q.
Maksymalna ilość elektronów, która może znaleźć się na danej powłoce, jest ściśle określo­na i równa podwojonemu kwadratowi numeru powłoki, licząc od jądra. I tak pierwsze cztery powłoki potrafią pomieścić odpowiednio 2,8,18, 32 elektrony. Jednakże trzy wyższe powłoki nigdy nie są całkowicie zapełnione u znanych nam pierwiastków. Ponadto na zewnętrznej powłoce nie może być więcej niż osiem elektro­nów. To właśnie powłoki elektronowe determi­nują sposób, w jaki atomy łączą się ze sobą, lecz w wiązaniu uczestniczą wyłącznie elektrony z ze­wnętrznej powłoki

Podobne prace

Do góry