Ocena brak

Struktura administracji rządowej w RP

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

1) Do podstawowych kryteriów klasyfikacji należy zaliczyć:

=> sposób powoływania.

=> miejsce w strukturze organizacyjnej administracji publicznej.

=> terytorialny zasięg działania.

2) W strukturze administracji rządowej RP najwyżej znajdują się naczelne organy AP. Są to te spośród organów AP, które są powoływane bezpośrednio przez Sejm (Prezydenta). Są nimi organy zwierzchnie wobec pozostałych organów (i innych podmiotów organizacyjnych państwa) strukturze administracji rządowej. Ich właściwość terytorialna obejmuje cały kraj.

=> Prezydent RP- naczelny organ administracji państwowej. W zakresie uregulowań konstytucyjnych administracyjno-prawne funkcje prezydenta nie muszą być uzasadniane jakąkolwiek inną argumentacją.

=> Kompetencje Prezydenta:

- w sferze stosunków zagranicznych ma pozycję zwierzchnią, co do ogólnego kierownictwa.

- w sferze prawodawstwa nadzwyczajnego może wprowadzić stan wojenny i stan wyjątkowy.

- w sferze prawodawstwa zwykłego ma słabe uprawnienia.

- w sferze kontroli zgodności aktów prawnych z ustawami i konstytucją ma ograniczone możliwości.

- w sferze obsadzania stanowisk ma dość szerokie uprawnienia.

- w sferze uprawnień o charakterze organizacyjnym i decyzyjnym. Może np., powoływać i przewodniczyć RM, wydać decyzje w zakresie nadania obywatelstwa.

=> Rada Ministrów- w jej skład wchodzą: prezes RM, wiceprezesi RM, ministrowie, przewodniczący przewidzianych w ustawie komisji parlamentarnych sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej. Zadania RM mieszczą się w trzech podstawowych grupach:

a) zadania o przeważającym charakterze kontroli i koordynacji podległego aparatu administracyjnego i gospodarczego.

b) bezpośrednie decyzje w sprawach planowania systemu finansowego, systemu płac, polityki cen.

c) zadania normodawcze.

=> Rada Ministrów:

- zapewnia wykonywanie ustaw.

- wydaje rozporządzenia w formie ustawy.

- w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień wydaje rozporządzenia.

- w zakresie wykonywania swoich konstytucyjnych uprawnień podejmuje uchwały.

- kieruje, kontroluje i koordynuje prace wszystkich innych organów administracji państwowej i ponosząc za ich pracę odpowiedzialność przed sejmem.

- chroni na podstawie ustaw interesu Skarbu Państwa.

- sporządza projekt budżetu i innych planów finansowych (kieruje ich wykonaniem).

- sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym.

- utrzymuje stosunki i zawiera umowy z rządami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

- zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa.

=> Prezes Rady Ministrów- jego kompetencje mieszczą się w czterech grupach:

a) kompetencje w zakresie zwierzchności osobowej.

b) zwierzchności służbowej.

c) nadzoru nad podmiotami niepodporządkowanymi (zdecentralizowanymi) podejmuje czynności nadzorcze przewidziane ustawami.

d) kompetencje normotwórcze: wydaje rozporządzenia ( w stanie wojennym zarządzenia porządkowe).

=> Urząd Rady Ministrów- jest on rodzajem ministerstwa specjalnie nazwanego.

- kierownik URM zasiada w Radzie Ministrów, ma status naczelnego organu administracji państwowej (ministra). W URM należy widzieć ministerstwo przydatne do pomocy Prezesowi RM, a także całej RM. Zadania i kompetencje szefa URM sprowadzają się do działań o charakterze organizacyjnym, realizowanym przede wszystkim na zlecenie premiera.

- Sfery działania URM:

a) sfera bieżącego nadzoru funkcjonalnego nad pracą terenowych organów administracji rządowej.

b) zbieranie informacji o działalności terenowej administracji rządowej i organów administracji samorządowej.

c) działalność związana z podziałem terytorialnym kraju oraz nazewnictwem miejscowości i obiektów fizjograficznych.

d) działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza wobec samorządów.

=> Centralne Organy Administracji: nie wchodzą w skład Rządu. Natomiast z mocy prawa w skład rządu wchodzi członek Komitetu Obrony Kraju- Minister Obrony Narodowej. Nie są organizacjami terenowymi, ponieważ ich właściwość miejscowa rozciąga się na teren całego kraju. Centralne organy administracji państwowej są tworzone w drodze aktów rangi ustawy, wyjątkowo w drodze uchwały RM. Centralne organy powoływane są najczęściej przez premiera. Organami zwierzchnimi centralnych organów są Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie. Centralne Organy w sferze normotwórczej wydają jedynie zarządzenia.

Podobne prace

Do góry