Ocena brak

Strony umowy rachunku bankowego i ich pełnomocnicy

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Posiadaczem rachunku bankowego może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz dysponująca zdolnością prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna). Umowę rachunku bankowego może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia z wyjątkiem rachunku oszczędnościowego.

Drugą ze stron umowy rachunku bankowego może być wyłącznie bank.

Umowę z bankiem mogą zawierać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych w swoim imieniu, jak i również w imieniu małoletnich lub częściowo ubezwłasnowolnionych, jeśli są ich przedstawicielami ustawowymi, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. Rachunek może być prowadzony dla kilku osób, z których każda korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach ustalonych w umowie.

Posiadacze rachunku bankowego mogą ustanawiać pełnomocnictwa do korzystania z danego rachunku bankowego. Umowa określa zakres dysponowania rachunkiem przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać w każdej chwili odwołane przez posiadacza rachunku. Pełnomocnik nie jest wierzycielem ani dłużnikiem banku, ponieważ działa w imieniu posiadacza rachunku.

Drugą stroną umowy rachunku bankowego może być tylko bank.

Podobne prace

Do góry