Ocena brak

Strony umowy kredytowej – prawa i obowiązki

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Stronami w umowie kredytowej są:

  • kredytodawca (bank)

  • kredytobiorca (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i posiadającą zdolność prawną)

W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne, a obie strony mają zagwarantowane prawa i obowiązki sprecyzowane w umowie kredytowej.

Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

Do góry