Ocena brak

Strony post sadowoadministracyjnego

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, a zatem występują w nim 2 strony:

 1. skarżący- jest nim podmiot legitymowany do złożenia skargi do sądu administracyjnego;

 2. organ wykonujący AP, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.

SKARŻĄCY:

1) legitymacja oparta na ochronie interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. legitymację do zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę wyznacza przepis ustawy –Prawo budowlane.

Legitymację do złożenia skargi mają:

 • os. Fizyczne;

 • os. Prawne;

 • jednostki organizacyjne;

 • gmina lub związek gmin;

 • powiat lub związek powiatów;

 • województwo;

 • Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu przysługuje skarga ochraniająca prawa i wolności człowieka i obywatela. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

2) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

 • prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

 • organ nadzoru nad organem j.s.t.

 • organ nadzoru nad samorządem zawodowym.

3)legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego

Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć:

 • organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym;

 • inicjator referendum lokalnego;

 • redaktor naczelny.

4) legitymacja do złożenia skargi, której konstrukcja nie opiera się na ochronie interesu prawnego, publicznego, społecznego- ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Podobne prace

Do góry