Ocena brak

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

W ramach zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa rozstrzygane są dwa zasadnicze problemy :

1. kształtowana jest wielkość i struktura aktywów bieżących, która ma zapewnić niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów zaangażowania tych aktywów.

2. pozyskiwane są fundusze niezbędne do sfinansowania zgromadzonych lub przewidzianych do zgromadzenia składników majątku obrotowego.

Sposób w jaki przedsiębiorstwo rozstrzyga te problemy, decyduje o ogólnej strategii przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym.

 

Stosowane w praktyce strategie kształtowania wielkości i struktury kapitału obrotowego od strony aktywów i pasywów można podzielić na :

  • konserwatywne,

  • umiarkowane,

  • agresywne.

 

STRATEGIA KONSERWATYWNA (podejście skrajne)

- polega na utrzymywaniu stosunkowo wysokich stanów gotówki, zapasów, na stosowaniu liberalnej polityki kredytowania odbiorców (wysokie należności). Jej cechą jest stosunkowo niskie wykorzystanie zobowiązań krótkoterminowych do finansowania majątku obrotowego. Strategia ta sprzyja z reguły maksymalizacji wielkości sprzedaży oraz ograniczeniu ryzyka utraty płynności. Prowadzi jednak do wzrostu kosztów (głównie kosztów finansowania) co nie sprzyja uzyskaniu wysokiej rentowności.

 

STRATEGIA AGRESYWNA (podejście skrajne ; charakterystyczna dla firm, które nie mają własnego kapitału zapasowego, nie mogą wejść na giełdę)

- jest przeciwieństwem strategii konserwatywnej, wyraża się ona minimalizowaniu stanów gotówki, należności i zapasów. W stosunkowo dużym zakresie wykorzystuje się zobowiązania krótkoterminowe do finansowania działalności bieżącej. Strategia ta sprzyja minimalizowaniu kosztów finansowania kapitału obrotowego oraz w zwiększeniu rentowności przedsiębiorstwa, ale zwiększa ryzyko utraty płynności i może prowadzić do obniżenia wielkości produkcji i sprzedaży.

STRATEGIA UMIARKOWANA

- jest strategią pośrednią pomiędzy dwiema omówionymi wyżej. Przeciętny stan zapasów, należności, gotówki, zobowiązań krótkoterminowych. Jest to pewien stan pośredni.

Podobne prace

Do góry