Ocena brak

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

Autor /roman Dodano /25.03.2011

W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu:

  • konserwatywna

  • agresywna

Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto, pozwalając łatwo osiągnąć i utrzymywać płynność finansową, wiąże się z niskim ryzykiem utraty zdolności spłacania bieżących zobowiązań, ale jednocześnie z niską rentownością.

Strategia agresywna polega na zmniejszaniu płynności finansowej i finansowaniu działalności za pomocą zobowiązań krótkoterminowych. Pojawia się zatem ryzyko utraty płynności - firma może nie być w stanie spłacać bieżących zobowiązań. Stosujący tę strategię chcą przede wszystkim zwiększyć swoją rentowność.

Strategie konserwatywne i agresywne można określić odrębnie dla aktywów i pasywów bieżących.

W przypadku aktywów bieżących strategia konserwatywna polega na dążeniu do utrzymywania znacznej wielkości aktywów w postaci najbardziej płynnej - gotówce i papierach wartościowych. Jest to działanie zabezpieczające firmę przed brakiem środków finansowych w razie:

■ nagłej potrzeby zwiększenia zapasów,

■ . udzielenia kredytów handlowych w przypadku dużego wzrostu sprzedaży.

W wyniku zastosowania tej strategii firma jest w stanie wykorzystać szanse zwiększonego zapotrzebowania na jej produkty, nie będzie także miała problemów ze spłatą swoich zobowiązań (również długoterminowych, np. wykupu obligacji). Jednocześnie zainwestowanie znacznej ilości środków w nie przynoszące dużych dochodów gotówkę i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu powoduje, że działalność firmy będzie mniej rentowna.

Podobne prace

Do góry